Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.261.1.2021

Termin otwarcia ofert upłynie: 07.12.2021 godzina: 14:00
Przygotowanie wraz z dostawą obiadów dwudaniowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Postępowanie nr: GOPS.SKO 260. 111/2021. Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług całodobowej opieki wytchnieniowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opieki wytchnieniowej w mieszkaniu chronionych pełniącym funkcje mieszkania wytchnieniowego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej, w łącznym wymiarze 54 dni (łącznie 1296godzin) Pobyty w mieszkaniu liczone są w dniach w maksymalnym wymiarze 14 dni kalendarzowych. Usługa rozpoczyna się w dniu wskazanym przez GOPS pomiędzy godziną 10.00 a 13.00 a kończy się do godz. 12.00. Usługa świadczona jest całodobowo od momentu przyjęcia do zakończenia pobytu osoby z niepełnosprawnością w dni robocze oraz dni wolne od pracy w tym święta. W uzasadnionych przypadkach mogą mieć miejsce przerwy w realizacji usług o ile stan zdrowia i poziom samodzielności osoby na to pozwalają. W takiej sytuacji decyzje każdorazowo podejmuje dyrektor GOPS lub osoba przez niego wskazana.

Postępowanie nr: GOPS.5131.EFS2.09.2021 DK

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.07.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę wsparcia psychologicznego związanego z następstwami COVID-19 dla 40 Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS.SKO.69.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.05.2021 godzina: 11:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi organizacji wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci i młodzieży w formie turnusu integracyjnego z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Postępowanie nr: GOPS. SKO 62.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 04.05.2021 godzina: 12:00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nr: GOPS. SKO.260.22.2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.04.2021 godzina: 11:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę przeprowadzenia superwizji dla zespołu merytorycznego realizującego zadania dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 29.03.2021 godzina: 10:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2021 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS SKO.260.21/2021

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.03.2021 godzina: 11:15
ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na organizację transportu Uczestników Projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” w obydwie strony pomiędzy miejscem ich zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice a Dziennym Domem Senior + w Komorowie

Postępowanie nr: GOPS 260.248.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 13:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.247.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.03.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług serwisowych na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS 260.243/2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.02.2021 godzina: 12:30
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.245.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2020 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK.260.246.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.12.2020 godzina: 12:00
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Postępowanie nr: GOPS. SAiK. 260. 250.2020

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.12.2020 godzina: 12:00
Zakup i dostawa laptopów do realizowania zadań w formie zdalnej przez Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszono postępowanie nr: GOPS. SKO.261.2.2020

Termin otwarcia ofert: 11.12.2020 godzina: 14:00
ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - dwudaniowe obiady