Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Placówka Wsparcia Dziennego "Świetliki"

Placówka Wsparcia Dziennego "Świetliki" została utworzona w 2017 roku w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, w wieku 6-18 lat. Prowadzone są zajęcia w formie opiekuńczo - wychowawczej (30 miejsc w Granicy, 20 miejsc w Michałowicach) oraz w formie podwórkowej (zajęcia informatyczne w Opaczy, animacje).

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest zgłoszenie podpisane przez rodziców/opiekunów dziecka (Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin placówki dostępny w zakładce Dokumenty).

Cele i zadania

Placówka realizuje zadania z zakresu opieki i wychowania dzieci w formie podwórkowej i opiekuńczej w szczególności zapewnia:

 1. Opiekę i wychowanie
 2. Pomoc w nauce
 3. Organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 4. Organizację zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych.
   

Placówka funkcjonuje w trzech lokalizacjach:

 • Michałowice, ul. Raszyńska 34 (II piętro, sala multimedialna) - forma opiekuńczo - wychowawcza
  wtorek/czwartek 14:00 - 18:00
 • Granica, ul. Czeremchy 1 (świetlica wiejska) - forma opiekuńczo - wychowawcza
  środa/piątek 14:00 - 18:00
 • Opacz, ul. Ryżowa 90 - forma podwórkowa 
  poniedziałek 16:30 - 18:00

 

Placówka oferuje wsparcie w formie:

 • zajęć stacjonarnych prowadzonych przez wychowawców
 • zajęć rozwijających wybrane kompetencje kluczowe i zainteresowania (np. zajęcia informatyczne, konwersacje w języku angielskim)
 • konsultacji i warsztatów z psychologiem
 • korepetycji 
 • Materiałów publikowanych na naszej stronie w zakładce Aktualności oraz stronie GOPS na Facebooku.

W ramach działalności placówki organizowane są wyjścia m.in. do kina oraz jednodniowe wycieczki rodzinne. Uczestnicy PWD "Świetliki" mogą tez brać udział w letnich formach wypoczynku organizowanych przez GOPS.

 

 

W sprawach organizacyjnych dotyczących Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki" prosimy o kontakt:

Anna Moskwa-Skrzyńska - wychowawca - koordynator

tel. 573 067 146

a.moskwa|gops.michalowice.pl| |a.moskwa|gops.michalowice.pl