Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
204

Logotypy POWER

 

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

          Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

          Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka. 

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie przygotowanie dwóch stanowisk pracy i zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, zapewnienie wsparcia metodycznego dla pracowników w tym: mentoringu, superwizji pracy socjalnej oraz szkoleń z zakresu mediacji i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Wsparciem zostaną objęci wszyscy pracownicy socjalni i asystent rodziny, Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zostanie wypracowana i wdrożona nowa struktura organizacyjna GOPS poprzez wyodrębnienie: Stanowiska ds. pierwszego kontaktu, Zespołu ds. pracy socjalnej i usług oraz Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Wnioskodawca wykorzysta w projekcie rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o "Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej" oraz "Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie".

Realizator projektu: Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020. do 30.04.2021 

Wartość projektu: 359 300,00 PLN w tym:

  • dofinansowanie z EFS: 302 818,04 PLN
  • dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 56 481,96 PLN
  • finansowy wkład własny: nie wymagany

 

Przewidywane efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy organizacji pracy oraz podwyższenia jakości świadczonych usług.

 

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej