Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1925

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  • praca socjalna
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Formy pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oferuje następujące formy pomocy: