Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
407

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików dołączanych do publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
  • cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1,
  • niektóre obrazy stanowią jednocześnie jego nieopisaną w dostępny sposób funkcję informacyjną, np. skan petycji,
  • brak zdefiniowanego stylu "focus" dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

Wyłączenia:

  • multimedia nadawane na żywo,
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Michałowice,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Akcess-Net FH-U Cezary Małota

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Sarnecki, j.sarnecki@michalowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 350 91 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Urzędu Gminy Michałowice  Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

05-816 Michałowice

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Michałowice Wejście  do  pomieszczeń   Sekcji Pomocy Społecznej  zlokalizowanego przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1 znajduje się z boku budynku od strony wschodniej (od strony parkingu i parkuj i jedz)). Pomieszczenia dla klientów znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku –  dostępne są bezpośrednio z poziomu terenu, wejście i ciągi komunikacyjne umożliwiają  poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. W tym pomieszczeniu – w przypadku osoby na wózku – może zostać załatwiona każda sprawa realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na parterze znajduje się również toaleta odpowiednio oznaczona, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku zainstalowano dźwiękowo-wizualny system powiadamiania alarmowego.

Od strony parkingu przy posterunku policji parkingu   wyznaczono dwa  miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się blisko wejścia, oznaczone kolorem niebieskim. Wejście do  pozostałych  pomieszczeń (Sekcji i Działów)  Gminnego Ośrodka  poprzez wejście główne do urzędu. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Michałowice znajduję się od ul. Kuchy. .Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano rampy krawężnikowe, a na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią jest zmiana faktury nawierzchni przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie), ze względu na brak różnicy poziomów wejście jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy klient (gość) odwiedzający urząd przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się stanowisko ochrony.  W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Schody mają odpowiednią szerokość biegu i są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia. W budynku znajduje się winda o odpowiedniej wielkości, (bez  sygnalizacji dźwiękowej o zamykaniu i otwieraniu drzwi). W windzie przycisk kondygnacji „zero” nie jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie, nie ma w niej również poręczy po obu stronach (jest jedna poręcz na wprost). Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami jak i windą. W Sali interesantów znajduje się info kiosk pozwalający na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępny w formie elektronicznej. Przed budynkiem od ul. Kuchy  wyznaczono dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się blisko wejścia do budynku  oznaczone kolorem niebieskim. W budynku na sali obsługi znajduje się miejsce, gdzie dostępny jest wideo-tłumacz, co zostało oznaczone specjalnym znakiem graficznym jednak nie ma pomieszczenia wyposażonego w urządzenia wspomagające słuch.

 


Gminne Centrum Wolontariatu

05-816 Michałowice

Opacz ul. Ryżowa 90

Budynek piętrowy, brak windy. Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  zlokalizowanego przy ul. Ryżowej 90 znajduje się z boku budynku od strony zachodniej i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością . W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .

 

Dzienny Dom Senior +

ul. Ceglana 2 d

05-806 Komorów

Budynek znajdujący się przy ulicy Ceglanej 2d w Komorowie przystosowany jest do potrzeb Dziennego Domu Seniora. Działka, na której stoi budynek jest ogrodzona. Od południa graniczy z parkingiem miejskim, od wschodu z linią kolejową WKD a od północy z zabudowaną działką. Ulica Ceglana stanowi drogę dojazdową i wjazd na teren działki, na której stoi Dom. Od strony wjazdu, wejścia głównego i wokół Domu powierzchnie są utwardzone kostką i przystosowane do osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż drogi gminnej czyli ulicy Ceglanej a w północnej części działki zlokalizowane są miejsca parkingowe obsługujące budynek. Brak bariery przy wejściu do Domu a drzwi mają odpowiednią szerokość, nie otwierają się automatycznie. Brak różnicy poziomów sprawia, że wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wewnątrz budynku, w którym może przebywać łącznie do 30 osób starszych i 4-5 osób  personelu oraz toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych.  Wewnątrz budynku do wejścia na antresolę prowadzą odpowiedniej szerokości schody posiadające poręcze po obu stronach. Budynek posiada wentylację grawitacyjną a część pomieszczeń ma wydzielone piony lub wywiewy ścienne. Dom zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jest monitorowany.

Budynek zlokalizowany w Nowej Wsi

przy ul. Głównej 52 A , 05-806 Komorów

Wejście do pomieszczeń Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlokalizowanego w budynku Przedszkola znajduje się z  boku budynku od strony południowej przy parkingu. Z uwagi na niezlikwidowanie bariery architektonicznej w postaci schodów osoby z niepełnosprawnością ruchową mają utrudniony dostęp do siedziby GKRPA i  swoją wizytę w komisji zmuszone są zgłosić telefonicznie , aby któryś z członków komisji  mógł udzielić tej osobie pomocy w celu wejścia do budynku. Pomieszczenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz są monitorowane. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, znajdujące się blisko wejścia do budynku  oznaczone kolorem niebieskim.

 

Do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej –we wszystkich lokalizacjach –istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art.2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Podobne tematy: deklaracji dostępności