Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
548

„JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA TRZECIEGO I KOLEJNEGO DZIECKA”

1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Warunkiem do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Kto jest uprawniony do otrzymywania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka od października 2019 roku?

Uprawnionymi są osoby posiadające ważną Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice oraz Kartę Dużej Rodziny z identyfikatorem Gminy Michałowice (1421042).

Wniosek może złożyć: matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka.

3. Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, w kancelarii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wejście od strony policji.

4. Termin złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

5. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie przysługuje na żywe urodzone dziecko w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe.

6. Kto realizuje świadczenie?

Świadczenie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

7. Podstawa prawna

Uchwała nr XLIX/521/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2022 r.

8. Kontakt

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, tel. 22 350 91 13.

Załączniki

Podobne tematy: #gminnybecik