Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
176

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Tel.: (22) 350-91-20, fax: (22) 350-91-21

email: sekretariatgops|michalowice.pl| ||gops.michalowice.pl

którego reprezentantem jest Dyrektor


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez Administratora Inspektora ochrony danych

Inspektorem danych osobowych jest Pan Piotr Glen kontakt - e-mail iodo.gops@michalowice.pl


Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GOPS?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych Administratora.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie poniższych przepisów prawa jest obowiązkowe:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 10. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 11. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 12. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 13. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 14. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 15. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 16. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem”;
 17. ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku;
 18. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 20 czerwca 2001 roku.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe również w celu:

 • organizacji oferty pomocowej i konkursów, w których może Pani/Pan wziąć udział;
 • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy lub możliwości udziału w proponowanych przez GOPS inicjatywach i projektach.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacji zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny GOPS bądź mailowy podany powyżej.


Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do obsługi Pani/Pana sprawy.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana sprawy.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji
  • świadczenia usług archiwizacyjnych
  • obsługi hostingowej
  • płatnicze
  • związane z dostawą i realizacją przysługujących Pani/Panu świadczeń, usług i form pomocy


Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji projektów i konkursów w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania oraz okres rozliczenia.


Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).