Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
9

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Flaga i godło Polski

 

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 • Wartość: 240 618,00 zł
 • Dofinansowanie: 240 618,00 zł
 • Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W 2024 r. w Gminie Michałowice planowane jest świadczenie usługi asystencji osobistej dla 12 osób z niepełnosprawnością przez 14 asystentów w łącznym wymiarze 4662 godzin.

W przypadku wszystkich Uczestników usługi asystencji osobistej będą dopasowane do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i sytuacji życiowej na podstawie informacji zawartych w karcie zakresu czynności, które zostały złożone przez Uczestników wraz z kartą zgłoszenia do programu.

Usługi będą obejmowały wsparcie w:

 1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystencji osobistej, nie ponosi odpłatności za tę usługę. Mogą one być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Realizacja Programu przez Gminę Michałowice została zaplanowana do 31 grudnia 2024 r.

Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice realizuje program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od 2019 roku, z wyłączeniem 2023 roku.

 

Informacje o programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych tj.:

 1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program pozwala na zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego i samodzielnego oraz aktywnego życia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi asystencji osobistej bierze pod uwagę:

 • limit przyznanych środków na realizację Programu
 • stan zdrowia Uczestników określone w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności stopień niepełnosprawności
 • sytuację życiową uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych(rodzice, dziadkowie) lub zstępnych(dzieci, wnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczeniem równoważnym
 2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
 3. 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczeniem równoważnym
 4. 360 godzin rocznie dla:
 • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
 • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.