Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1014

„ŚWIADCZENIE NA DOJAZDY DLA DZIECKA UCZĄCEGO SIĘ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ LUB SZKOLE WYŻSZEJ W SYSTEMIE DZIENNYM”

Uwaga. Przypominamy, że w miesiącu wrześniu 2022 (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz październiku 2022 (w przypadku uczniów szkół wyższych) należy bezzwłocznie dostarczyć dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym bądź akademickim. 

 

1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Warunkiem do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (punkt 6).


2. Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenie na dojazdy?

Uprawnionymi są obejmie osoby posiadające ważną Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice oraz Kartę Dużej Rodziny z identyfikatorem Gminy Michałowice (1421042).

Wniosek może złożyć: rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny dziecka, a także pełnoletni członek rodziny, któremu przysługuje świadczenie.


3. Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać osobiście w gmachu Urzędu Gminy Michałowice, w pokoju 126 (1 piętro) w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.


4. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu biletów długookresowych zgodnie z poniższą tabelą:

Faktyczne miesięczne koszty zakupu biletów długookresowych na jedno dziecko

Przysługująca wysokość świadczenia na jedno dziecko

do 50 zł.

20 zł.

powyżej 50 zł. do 75 zł.

30 zł.

powyżej 75 zł. do 100 zł.

40 zł.

powyżej 100 zł. do 125 zł.

50 zł.

powyżej 125 zł. do 150 zł.

60 zł.

powyżej 150 zł.

70 zł.

Świadczenie wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca.


5. W jakim okresie przysługuje świadczenie?

Świadczenie na dojazdy przysługuje:

  • W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych – za miesiące od września do czerwca.
  • W przypadku studentów – za miesiące od października do czerwca.

Prawo do świadczenia ustala się na rok kalendarzowy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek o ustalenie uprawnienia, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia nauki.


6. Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie, lub inny dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej.
  • Dokumenty potwierdzające miesięczne faktyczne koszty dojazdu.
  • Kserokopię aktualnej Karty Dużej Rodziny wnioskodawcy i dzieci znajdujących się na wniosku.
  • Kserokopię aktualnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice wnioskodawcy i dzieci znajdujących się na wniosku.

W związku z faktem, iż prawo do świadczenia ustalane jest na rok kalendarzowy, w miesiącu wrześniu (w przypadku uczniów szkół średnich) bądź październiku (w przypadku uczniów szkół wyższych) należy dostarczyć ponownie zaświadczenie, lub inny dokument potwierdzający fakt kontynuowania nauki, aby nie stracić prawa do niniejszego świadczenia od danego miesiąca.


7. Kto realizuje świadczenie?

Świadczenie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.


8. Podstawa prawna

Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r.


9. Kontakt

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, tel. 22 350 91 13.

 

Załączniki