Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1803

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wnioski na Kartę Dużej Rodziny przyjmowane są w

 • Poniedziałki od 8:00 do 18:00
 • Wtorki-czwartki od 8:00 do 16:00
 • Piątek - dzień wewnętrzny

w kancelarii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wejście od strony parkingu

 

1. Komu przysługuje KDR?

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • 1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • 2) w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub w szkole wyższej, - gdy dziecko uczy się w szkole prawo przysługuje do 30 września następującego po końcu roku szkolnego; w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem,
 • 3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019r. poz. 577 i 622), lub
  w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny
  w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Jak otrzymać KDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Można to zrobić osobiście w kancelarii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wejście od strony policji lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia.

- W Gminie Michałowice obsługę wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły w godzinach pracy Ośrodka.

- Na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl należy wybrać moduł eWnioski. Następnie należy zalogować  się profilem zaufanym (profil zaufany można założyć na platformie ePUAP lub przez wybrane banki) lub podpisem elektronicznym i dalej postępować wg wskazówek.

Należy pamiętać, że należy wyszukać miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy zamieszkania, w Państwa przypadku - Reguły.

 

3. Jakie dokumenty złożyć?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj.

 1. w przypadku rodzica -oświadczenie, że oboje rodzice nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci wymienionych we wniosku (należy wypełnić załącznik 03 – ZKDR03);
 2. w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (należy wypełnić załącznik 01 – ZKDR01);
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - (należy wypełnić załącznik 02 – ZKDR02);
 7. w przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – informację o osobach , które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (należy wypełnić załącznik 04 – ZKDR04);

 

4. Co podać we wniosku?

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane dotyczące osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

We wniosku należy wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. 

 

5. Jak otrzymać mKDR?

Od 1 lipca 2021 roku korzystanie z elektronicznej formy KDR jest możliwe tylko po zalogowaniu się w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Jak uzyskać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu ?

Instrukcja dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr

 

6. Gdzie należy uiścić opłatę?

Opłatę za dodatkową, tradycyjną formę karty w kwocie 10,00 zł. lub duplikat karty w kwocie 15,00 zł. należy uiścić na konto Ośrodka

nr konta: 56 1560 0013 2023 9802 9000 0001 (numer konta obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku)

 

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz.1744)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 27 lipca 2017r w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 poz.99)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 19 grudnia 2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 poz.2449)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (Dz. U. z 2021 r. poz.221).

 

8. Wnioski do pobrania

Druki w wersji papierowej:

do pobrania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w holu recepcyjnym

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny

 

9. Kontakt/Informator

Kontakt:
Szczegółowych informacji na temat świadczenia oraz sposobu realizacji w Gminie Michałowice udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 22 350 91 20

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

10. Uprawnienia

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z ustawowych zniżek m. in.

 1. na przejazdy kolejowe – dla rodzica lub małżonka rodzica 37% zniżki na bilety jednorazowe oraz 49% zniżki na miesięczne,
 2. na przejazdy WKD – dla rodzica lub małżonka rodzica zniżka 37% na bilety normalne jednorazowe oraz 49% na podstawie odcinkowych biletów miesięcznych imiennych,
 3. w opłatach paszportowych – 75% zniżki w przypadku dzieci i 50% zniżki dla rodziców i małżonków rodziców,
 4. darmowych wstępów do parków narodowych
 5. inne zniżki np. przedsiębiorców prywatnych można wyszukać na interaktywnej mapie: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Gmina Michałowice proponuje również zniżki dla posiadaczy KDR będących właścicielami nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie naszej gminy, za wywóz śmieci segregowanych zgodnie z obowiązującym regulaminem, w części dotyczącej gospodarstw domowych w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Uchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015 r.).

Podobne tematy: KDR