Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
92

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Projekt „NOWY ROZDZIAŁ”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Głównym celem projektu jest wzrost samodzielności oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 54 osób dorosłych, oddalonych od rynku pracy z województwa mazowieckiego, w tym obywateli Ukrainy i osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizacji indywidualnego i kompleksowego wsparcia w postaci usług aktywnej integracji, w ramach współpracy międzysektorowej w okresie trwania projektu.

 

Uczestnikami i uczestniczkami projektu będzie 60 dorosłych i niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparcia pomocy społecznej z powodu spełniania co najmniej jednej z przesłanej określonych w art. 7 w/w ustawy.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie sfinansowanie przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla każdego z Uczestników, konsultacje indywidualne i grupowe m.in., z psychologiem, doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy, realizacja szkoleń, kursów i staży zawodowych, a także  działań z zakresu aktywnej integracji społeczne, w tym kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

 

Lider projektu: FUNDACJA CHALLENGE EUROPE

Partner projektu: Gmina Michałowice

Realizator projektu ze strony Partnera: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

 

Wartość projektu: 1 703 834,75 PLN w tym:

  • dofinansowanie z EFS: 1 363 067,80 PLN
  • finansowy wkład własny: 207 766,95 PLN
  • rzeczowy wkład własny: 133 000,00 PLN