Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
415

Za życiem

Świadczenie "Za życiem" - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.


1. Komu przysługuje świadczenie?

Jednorazowe świadczenie przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko.
 • jednorazowe świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807). Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

2. W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?

Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł jednorazowo.

 

3. W jakim czasie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

4. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku Gminy Michałowice z wnioskiem należy udać się do budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 - pokój 126 (1 piętro).

 

5. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć

 • dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika,
 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 • zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234). Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

6. Jakie są terminy rozpatrywania wniosków?

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki. 

 

7. Druki do pobrania

Druki w wersji papierowej:

do pobrania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły na parterze w holu recepcyjnym.

 

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niżod 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

 

8. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234)

 

9. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat świadczenia oraz sposobu realizacji w Gminie Michałowice udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 22 350 91 08 oraz 22 350 91 13.

Podobne tematy: zażyciem

W ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny pod numerem telefonu 535 090 055.

 

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić w waszym imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,
 • udzieli pomocy prawnej,
 • będzie wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy.

 

Gdzie można się zgłosić po pomoc asystenta rodziny?

 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę.
W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego, wywiadu środowiskowego.

 

Na terenie powiatu pruszkowskiego zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach środka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Pruszkowie.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest posiadanie zaświadczenia, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii.

W szczególności  udzielane jest wsparcie rodzinom z dziećmi od 0 do 3 roku życia od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Dzieci i ich rodziny mogą otrzymać pomoc specjalistyczną, w szczególności:

 • logopedyczną,
 • pedagogiczną,
 • psychologiczną,
 • rehabilitacyjną,
 • terapeutyczną.

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy pełni funkcję w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, wskazuje jednostki, które udzielają specjalistycznej pomocy dzieciom oraz organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Ośrodek ma swoją siedzibę ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie tel. 22 758-68-29

https://pruszkowporadnia.pl/poradnia/osrodek-kro/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie także jest realizatorem wspierania rodzin. Swoją siedzibę ma na ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: http://www.pcpr.pruszkow.pl/

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego  z orzeczoną niepełnosprawnością, możesz starać się o uzyskanie dofinansowania ze środków PRFON (Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • na likwidację barier:
 • architektonicznych,
 • w komunikowaniu się,
 • technicznych,
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.