Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Program Rodzina 3+

Mieszkańcy Gminy Michałowice posiadający ważną Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny zawierającą numer identyfikacyjny Gminy Michałowice, tj. cyfry 1421042, mogą skorzystać z nowego programu świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ przyjętego Uchwałą Rady Gminy Michałowice numer X/131/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie traci moc Uchwała Rady Gminy Michałowice numer XXX/265/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”.

Program obejmuje następujące świadczenia na rzecz rodziny:

  • świadczenia na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej w systemie dziennym;
  • jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie.