Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
620

Dodatek energetyczny

1. Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


2. W jakiej wysokości przysługuje dodatek energetyczny?

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 23 kwietnia 2018 r. poz.450).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,35 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.


3. Informacje dotyczące składania wniosku

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.


4. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku Gminy Michałowice z wnioskiem należy udać się do budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, - parter sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


5. Jakie są terminy rozpatrywania wniosków?

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki. Wypłata dodatku energetycznego następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek z pełnym kompletem dokumentów, jeżeli wpłynął przed 10-tym tego miesiąca. W przypadku złożenia wniosku z pełnym kompletem dokumentów po 10 dniu miesiąca dodatek energetyczny jest wypłacany do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


6. Druki do pobrania

Wnioski dotyczące dodatku energetycznego można pobrać w budynku Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów.


7. Podstawa prawna

  1. Na podstawie art. 104, art. 108, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U z 2016r poz. 23 ze zm.)
  2. Art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
  3. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.


8. Kontakt
Szczegółowych informacji na temat świadczenia oraz sposobu realizacji w Gminie Michałowice udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 22 350 91 99.