Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1011

Seniorzy

 

I POMOC USŁUGOWA

Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres świadczonych usług bytowych:

 • zakup niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych w najbliższym sklepie
 • zmiana bielizny pościelowej
 • zgłaszanie wizyt lekarskich
 • realizacja recept
 • pomoc w gotowaniu, gotowanie lub przynoszenie obiadów
 • pomoc przy ubieraniu
 • utrzymanie w czystości bieżącej mieszkania podopiecznego (bez generalnego sprzątania), itp

Zakres świadczonych usług pielęgnacyjnych

 • mycie, czesanie chorego
 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 • podawanie leków
 • pomoc w spożywaniu posiłków, itp

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi są realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/322/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

II KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby

Wykaz domów pomocy społecznej i prywatnych domów opieki na terenie województwa mazowieckiego znajdujących się w rejestrze wojewody:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/9481,Rejestry.html

Wykaz domów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego:

http://www.pcpr.pruszkow.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/wykaz-domow-pomocy-spolecznej

 

III PROJEKTY I PROGRAMY

- Projekt „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. http://niesamodzielni.org.pl/

- Program Opieka 75+ https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-opieka-75/

 

IV LINKI

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/

NFZ – www.nfz.gov.pl

ZUS – www.zus.pl

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych- http://www.kombatanci.gov.pl/pl/

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich - https://www.malibracia.org.pl/

Głos Seniora - https://glosseniora.pl/

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach - http://www.emeryci.michalowice.pl/kontakt

Stowarzyszenie K40 - http://www.k40.org.pl/