Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
12

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2024

 

Flaga i godło Polski

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 • Wartość: 108 018,00 zł
 • Dofinansowanie: 108 018,00 zł
 • Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W 2024 r. w Gminie Michałowice planowane jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w trybie dziennym dla 10 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w łącznym wymiarze 1 998 godzin dla:

 • 5 rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem do 16 r. ż z orzeczeniem niepełnosprawności
 • 4 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 2 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 1 opiekuna sprawującego opiekę nad 2 osobami – dzieckiem do 16 r. ż z orzeczeniem niepełnosprawności i osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w miejscu zamieszkania Uczestników. Zakres usługi będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i sytuacji życiowej.

Część realizacji usługi opieki wytchnieniowej, zostanie zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00, przy czym maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej wynosi 12 godzin.

Realizacja Programu przez Gminę Michałowice została zaplanowana do 31 grudnia 2024 r.

Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice realizuje program "Opieka wytchnieniowa" od 2019 roku.

 

Informacje o programie „Opieka wytchnieniowa” - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę:

 • limit przyznanych środków na realizację Programu
 • stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu określone w formularzu zgłoszeniowym
 • potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która  stale przebywa w domu, tj. nie korzysta  z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego
 • liczbę programów wspierających o podobnym charakterze z jakiej osoba z niepełnosprawnością / jej opiekun będą objęci w 2024 roku.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych (rodzice, dziadkowie) lub zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także::

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej  finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Limit, dotyczy również:

 1. członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;
 2. więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

Załączniki