Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
365

Fundusz alimentacyjny

Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane są w

 • Poniedziałki od 8:00 do 18:00
 • Wtorki-czwartki od 8:00 do 16:00
 • Piątek - dzień wewnętrzny

w kancelarii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wejście od strony parkingu

 

Szanowni Państwo, informujemy, że od okresu zasiłkowego 2023/2024 trwającego od października 2023 roku do września 2024 roku kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie 1209 zł na osobę w rodzinie.

 

Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy pomoc osobom uprawnionym do alimentów:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej.
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 900,00 zł. (1209,00 zł od października 2023 roku). Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: 

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA. Do wniosku należy dołączyć

 • zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • zaświadczenie o kwotach wyegzekwowanych przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w roku bazowym (dla wniosków na okres zasiłkowy 2022/2023 jest to rok 2021);
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się:

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń;
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania.

 

Druki w wersji papierowej:

do pobrania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły na parterze w holu recepcyjnym. 

 

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Podobne tematy: #fa