Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Klub Świetliki

Klub Świetliki

Projekt pod nazwą "Klub Świetliki" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Celem projektu było wsparcie udzielone dla 55 dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz 20 opiekunów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia z terenu Gminy Michałowice w okresie 27 miesięcy. 

 

W ramach projektu rozwinięto istniejącą Placówkę Wsparcia Dziennego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla 24 uczestników, wydłużenie funkcjonowania placówki do 5 dni w tygodniu oraz utworzenie nowych miejsc w placówce dla 16 nowych uczestników. 

Placówka zapewniała wsparcie w procesie opieki i wychowania poprzez pracę z wychowawcą, dożywianie, rozwój kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, rozwój zainteresowań poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym specjalistyczne poradnictwo rodzinne.

W ramach pracy podwórkowej, placówka będzie oferowała działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

 

W ramach oferty wsparcia uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z:

  • zajęć wspomagających naukę,
  • konwersacji z j. angielskiego,
  • zajęć informatycznych,
  • spotkań z matematyką, chemią i fizyką,
  • spotkań i warsztatów tematycznych
  • wyjść do kina, teatru, muzeum,
  • kolonii letnich,
  • wycieczek rodzinnych,
  • poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
  • warsztatów dla opiekunów w ramach Akademii Dobrego Rodzica.

 

Dofinansowanie w łącznej kwocie: 366 099, 42 zł

w tym ze środków europejskich: 314 924, 24 zł  oraz dotacji celowej z budżetu krajowego: 51 175, 18 zł

Całkowita wartość projektu:  393 655, 29 zł