Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
3592

Dzienny Dom Senior+

 

 

 

"Nie bójmy się lat, które przemijają

to one nam przecież mądrości dodają"                                                      

 

zdjęcie domu seniora

 

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie został utworzony Uchwałą Nr XV/209/2019 Rady Gminy Michałowice jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Dom działa zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
  • Uchwały Nr III/30/2018 z dnia 13 grudnia 2018 w spawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ zmienionej Uchwałą Nr XIV/190/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019 r.,
  • Uchwały Nr XV/209/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w spawie utworzenia Dziennego Domu Senior+,
  • Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
  • Regulaminu Dziennego Domu Senior+.

Dom funkcjonuje od dnia 14 lutego 2019 roku i posiada 30 miejsc dziennego pobytu. Siedzibą Domu jest budynek położony na działce w Komorowie Osiedlu przy ulicy Ceglanej, w gminie Michałowice, w powiecie pruszkowskim, w miejscowości odległej o 20 kilometrów od centrum Warszawy. w Komorowie znajduje się dom Marii Dąbrowskiej, w którym dziś działa biblioteka, zalew otoczony terenami rekreacyjnymi, pałac Józefa Markowicza przekształcony w sanatorium dla Pacjentów Instytutu Psychiatrycznego w Warszawie. Komorów - w 1930 roku nadano mu nazwę "Miasta Ogrodu Komorów".

KOMU POMAGAMY

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie zaprasza Mieszkańców Gminy Michałowice, kobiety i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie osoby, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego. Zapraszamy osoby, które chcą jesień swego życia spędzić w otoczeniu życzliwych osób, kreatywnie i pożytecznie zagospodarować swój czas wzmacniając zdrowie psychiczne i fizyczne.

JAK POMAGAMY

Naszym uczestnikom seniorom zapewniamy opiekę w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, wsparcie wykwalifikowanego personelu, usługi socjalne i opiekuńcze w tym jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo, warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno - oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, gimnastyka ogólnousprawniająca, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne m.in. wycieczki, spotkania, terapia zajęciowa w tym zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp., usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym.

Dom dysponuje: salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do gimnastyki i kinezyterapii indywidualnej, biblioteką, salą klubową, salą ogólną, pokojem ciszy, gabinetem do konsultacji specjalistycznych, kuchnią, pełnym węzłem sanitarnym, szatnią, przestronnym holem i korytarzem.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W KOMOROWIE

Wysokość i sposób wnoszenia odpłatności za pobyt reguluje Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku Rady Gminy Michałowice, zmieniona Uchwałą Nr XIV/190/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku Rady Gminy Michałowice. Miesięczny koszt pobytu w Domu ustalany zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice, podawany jest niezwłocznie do wiadomości uczestników Domu. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Odpłatności za pobyt w Domu nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od 350% kryterium dochodowego określonego w Ustawie o pomocy społecznej. W uzasadnionych sytuacjach, na wniosek uczestnika, możliwe jest ustalenie niższej odpłatności.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 22 350 91 20.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Dziennego Domu Senior+ powinny złożyć wypełniony:

Wniosek o przyjęcie do DDSenior+

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Dziennego Domu Senior+

w uzasadnionych przypadkach również:

Informację o stanie zdrowia

Szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa:

Regulamin Dziennego Domu Senior+

Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje:

  • osób, których stan zdrowia wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym osób leżących,
  • osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
  • osób, u których stwierdzono zmiany psychoorganiczne,
  • osób, których stan zdrowia wymaga innego rodzaju opieki, której nie można zapewnić w ramach usług świadczonych w Domu.

WYDARZENIA

Organizowane w DDS+ w Komorowie uroczystości, spotkania, wyjazdy i zajęcia dla uczestników mają na celu urozmaicenie seniorom czasu wolnego, pomagają w kształtowaniu postawy tolerancji wobec innych osób, poprawiają wzajemne kontakty i dają poczucie wspólnoty w grupie. Udział w wyjazdach, wycieczkach i zapraszanie gości kształtuje postawę aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności i zapobiega wykluczeniu społecznemu.

 

KONTAKT

Adres: Dzienny Dom Senior+
05-806 Komorów
ul. Ceglana 2d
tel. 22 350 91 17

Kadra:

Kierownik - Dorota Sepczyńska

Fizjoterapeuta - Ewelina Chęć
Terapeuta zajęciowy - Mariola Cząstkiewicz
Opiekun - Anna Nowocień
Opiekun - Aleksander Jarzyński
Personel pomocniczy - Jadwiga Wawszczyk

 

RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników Domu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i realizacji usług ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops@michalowice.pl

Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Administratorem danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i ochrony w zakresie określonym przepisami prawa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Dane są przechowywane do czasu ich nadpisania Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops@michalowice.pl

senior+

 

Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 moduł I, II i jest współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +" na lata 2021-2025 moduł II.

Podobne tematy: Dzienny Dom Seniora