Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
540

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla 40 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Michałowice poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych w okresie trwania projektu.

 

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych godzin usług opiekuńczych dzięki zatrudnieniu 5 opiekunów/ek

Dodatkowo dla nowozatrudnionych opiekunów  przewidziano szkolenia oraz spotkania superwizyjne.

W ramach działań projektowych zostanie wdrożona usługa teleopieki dla 40 osób oraz zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego.

Dla uczestników projektu zostaną również zorganizowane zajęcia działania kulturalno-edukacyjno - integracyjne.

 

Lider projektu: Gmina Michałowice

Realizator projektu ze strony Lidera: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach

Partner projektu: Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.05.2022 r.

 

Wartość projektu: 1 439 858,40 PLN w tym:

  • dofinansowanie z EFS: 1 151 886,72 PLN
  • dofinansowanie z budżetu Państwa: 186 971,68 PLN
  • finansowy wkład własny: 81 000 PLN
  • osobowy wkład własny: 20 000 PLN

 

Przewidywane efekty projektu:

1) podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej, kondycji psychicznej oraz integracji ze społecznością lokalną w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb;

2) uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą chorobą;

3) kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się (asystent, sprzęt wspomagający);

4) podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności;

5) zmniejszenie izolacji społecznej.

 

 

 

Podobne tematy: projekty UE

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona