Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
214

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w związku z zakończeniem projektu pn.: „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”  realizowanego w okresie 01.01.2020 r. – 31.05.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walką z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Umowa nr RPMA.09.02.01-14-c732/19-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 29 miesięcy w postaci:

  • Utrzymania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ilości 7
  • Utrzymania wsparcia w postaci bezpłatnej teleopieki dla 40 osób
  • Utrzymania wsparcia w postaci bezpłatnego dostępu do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno – wspomagającego

W przypadku popytu na usługi Wnioskodawca jest gotowy do świadczenia usług o podobnym zakresie i podobnej jakości.

Celem utrzymania trwałości projektu jest zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz liczby osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  pod nr tel. 22 350 91 20 wew.133

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona