Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
115

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynoszącego 634 zł),
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynoszącego 514 zł na osobę w rodzinie).

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba otrzymuje rentę socjalną
 • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne
 • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy
 • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU STAŁEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę
  w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:

 • w przypadku niezdolności do pracy z tytułu wieku - w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ustęp 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony.

Zasiłek stały przyznaje się na okres:

 • w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia jeżeli osoba spełnia pozostałe warunki do otrzymania zasiłku stałego z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy.

Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem.

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny
 • w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

WYSOKOŚĆ i OKRES ZASIŁKU OKRESOWEGO

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Obligatoryjna część zasiłku okresowego wynosi 50% maksymalnej wysokości dla osoby/rodziny.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

Zasiłek celowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie tj. 634 zł dla osoby samodzielnie gospodarującej oraz 514 zł na osobę
w rodzinie. Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na:

 • pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu
 • na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych
 • zasiłek celowy może być także przyznany w formie biletu kredytowanego
 • niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat
  w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej

W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy może otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki zwrotu świadczeń określa uchwała Rady Gminy Michałowice.