Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
110

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • posiłek,
 • schronienie
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Ponadto Ośrodek inicjuje lokalne akcje i wydarzenia, organizuje warsztaty edukacyjne, wspiera społeczności lokalne, angażuje się w lokalne inicjatywy, zatrudnia wolontariuszy oraz promuje działania wolontarystyczne, obywatelskie a także wszelakiego rodzaju aktywność społeczną. Służy mieszkańcom naszej gminy niezależnie od ich wieku, płci, narodowości, wyznania czy statutu majątkowego.

Praca socjalna

Prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej bez względu na posiadany dochód
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań i organizacji istotnych dla zaspokajania członków społeczności
 • może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny

Kto może otrzymać pomoc w formie dożywiania

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, przedszkolach i żłobkach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - Uchwała Nr XXXVI/316/2014 z dnia 13 marca 2014r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Ośrodek przyznaje również pomoc, jeżeli dochód rodziny przekracza wysokość 150% sumy kwot kryterium dochodowego, zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014r.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2017 rozpoczęła się od sierpnia 2017 roku a zakończy się w czerwcu 2018 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym
w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 200 % wynosi 1268 zł)
 • dla osoby w rodzinie 514 zł ( 200% wynosi 1028 zł)

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Pana Marka Adamiaka tel. 533 012 531, pok. nr 6.

Ubezpieczenie zdrowotne

KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE

 • obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały
  z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
  z innego tytułu
 • ośrodek pomocy społecznej zgłasza osoby do ubezpieczenia zdrowotnego

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w okresie od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku
 • podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA

Składka na ubezpieczenie jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIA

Składka na ubezpieczenie nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat
  w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Sprawienie pogrzebu

POGRZEB

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
w przypadku braku osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu, pogrzeb przeprowadza gmina miejsca zgonu.

W celu sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy skompletować niezbędne dokumenty tj.:

 • 2 akty zgonu
 • kartę zgonu
 • zgodę prokuratora na pochowanie zwłok (w przypadku nienaturalnej przyczyny zgonu)

Usługi opiekuńcze

Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określa rada gminy w drodze uchwały.

Kierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby