Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
93

Komu przysługuje pomoc społeczna?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 634 zł.
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 514 zł.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 - 15

Pomocy udziela się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

W szczególnie uzasadnionym przypadku pomocy udziela się osobie/rodzinie o dochodach przekraczających wysokość kryterium dochodowego pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Pomoc może być ograniczona poprzez:

ograniczenie wysokości, uchylenie przyznanego zasiłku, odmowę przyznania pomocy:

 • gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana wysokości dochodu) lub gdy pracownik socjalny
  z urzędu stwierdzi zmianę sytuacji;
 • gdy osoba/rodzina nie współpracuje z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, w tym odmawia zawarcia kontraktu socjalnego lub nie dotrzymuje jego postanowień;
 • w przypadku marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego zniszczenia lub korzystania niezgodnie z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić odmowa lub przyznanie pomocy w formie niepieniężnej
 • gdy osoba uzależniona odmówi podjęcia leczenia;
 • gdy osoba bezrobotna odmówi podjęcia zatrudnienia;
 • gdy osoba odmówi podjęcia lub przerwie szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe
  w miejscu pracy, wykonywanie prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych a także odmówi lub przerwie udział w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja
  (o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • gdy osoba nie wyrazi zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji.