Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22.07.2022 15:01

GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

25
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”
Termin otwarcia ofert upłynął: 02.08.2022 godzina: 15:30

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka” 

Termin składania ofert: 02 sierpień 2022 r.  godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 02 sierpień 2022 r.. godz. 15:30

Planowany termin zawarcia umowy: 10 sierpień 2022 r.

 

Informacja dodatkowa:

W treści zapytania ofertowego w punkcie XV ust.2 pojawił się błąd pisarski o treści:

"Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium i jego znaczeniem:
a. Cena - waga 100%
b. Doświadczenie – Warunek konieczny waga 5%.
"

Prawidłowy zapis powinien brzmieć:
"Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium i jego znaczeniem:
a. Cena - waga 95%
b. Doświadczenie – Warunek konieczny waga 5%."

Ze względu na fakt, że w dalszej części zapytania, kryteria zostały określone prawidłowo błąd ten nie wpływa na sposób oceny ofert.

Załączniki

Data publikacji: 22.07.2022 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2022 10:42
Wyświetleń: 25
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk