Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
08.12.2022 13:32

Postępowanie o udzielenie zmamówienia publicznego GOPS.261.02.2022

83
na świadczenie usług transportowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Termin otwarcia ofert upłynął: 16.12.2022 godzina: 10:00

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć I zamówienia:
Świadczenie usługi transportowej w zakresie transportu uczestników Dziennego Domu Seniora+ w
okresie od dnia 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku.
1) Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony 30 seniorów będących uczestnikami Dziennego Domu Senior+
od dnia 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku z terenu Gminy Michałowice z miejsca zamieszkania do Placówki Wsparcia
Dziennego, jak również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Michałowice.
2) Siedziba Dziennego Domu Senior + (Placówki Wsparcia Dziennego), Komorów
ul. Ceglana 2d.
3) W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje przewóz 30 osób z terenu Gminy Michałowice, tj. Nowa
Wieś, Pęcice Małe, Komorów, Granica, Suchy Las, Michałowice, Opacz Kolonia. Podane trasy mogą ulec zmianie w
sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach DDS+ oraz w sytuacji zgłoszenia się nowych Uczestników
wymagających dowozu.
4) Termin realizacji przewozu: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (wyłączając dni wolne ustawowo w tygodniu).
Przywóz uczestników w danym dniu w godz. od 8.00 max. do 9:15 do Placówki, odebranie Uczestników z Placówki do
miejsca zamieszkania od 14.00 max. do 16:00.
5) Przewóz osób ma być wykonany pojazdami w należytym stanie technicznym, co będzie potwierdzone aktualnymi
badaniami technicznymi. Stan pojazdów będzie gwarantował przebywanie podróżujących w czystości i komforcie. Realizator
usługi powinien zapewnić środek transportu do przewozu osób łatwo dostępny dla osób o obniżonej sprawności, w razie
potrzeby kierowca powinien udzielić pomocy osobie przy wsiadaniu lub wysiadaniu oraz powinien dysponować
bagażnikiem, w którym można przewieźć sprzęt służący do pomocy w poruszaniu się np. kule, balkonik. Do transportu w
danym dniu wymagane jest podstawienie co najmniej dwóch samochodów w celu skrócenia czasu przebywania seniorów w
podróży do placówki i w drodze powrotnej do domu.
6) Informacje dodatkowe:
- Wykonawca

Cześć II zamówienia:
1) przewóz do 10 osób – dzieci będących uczestnikami zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego „Świetliki” (w skrócie PWD)
oraz wychowawcy - ze szkoły w Komorowie (ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów) do świetlicy w Granicy (ul.
Czeremchy 1, 05-806 Granica) oraz rozwiezienie po zakończeniu zajęć na ustalone przystanki na terenie Gminy
Michałowice.
2) Termin realizacji przewozu: 2 dni w tygodniu środy i piątki (wyłączając dni wolne ustawowo w tygodniu, ferie i wakacje).
Liczbę kursów szacuje się na 74 kursy dzienne w ciągu roku 2023.
3) Pierwszy kurs danego dnia o godz. 13:45 ze Szkoły w Komorowie: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej, ul. Marii
Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów. Drugi kurs o godz. 17:45 ze świetlicy w Granicy, ul. Czeremchy 1, 05-806 Granica.
4) Transport dzieci wraz z wychowawcą PWD na i z zajęć w trakcie ferii zimowych (13-17.02.2023r.). Transport będzie
obejmował trasę przez miejscowości w Gminie Michałowice z końcowym przystankiem na ul. Czeremchy 1, 05-806 Granica
i z powrotem. Przewóz do 21 osób.
5) Transport dzieci wraz z wychowawcą PWD na i z zajęć w trakcie wakacji (14.08, 16-18.08 i 21-25.08.2023). Transport
będzie obejmował trasę przez miejscowości w Gminie Michałowice oraz transport na wycieczki w odległości do 1 godziny
drogi od Gminy Michałowice i z powrotem. Przewóz do 46 osób.
6) Przewóz osób ma być wykonany pojazdami w należytym stanie technicznym, co będzie potwierdzone minimum
aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdów będzie gwarantował przebywanie podróżujących w czystości i
komforcie. Realizator usługi powinien dysponować pojazdem dostosowanym do przewozu osób o obniżonej sprawności.
7) W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych z uzasadnionych przyczyn (np. awaria techniczna
pojazdu), Wykonawca powinien zorganizować zastępstwo przy zachowaniu równorzędnego poziomu usług.
Okres realizacji umowy: od 3 stycznia 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
8) Informacje dodatkowe:
- Wykonawca wykona usługi zgodnie z ustalonym i przyjętym harmonogramem realizacji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych
usług.
- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa według obowiązujących
standardów, dotyczących ruchu drogowego i oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia ww.
przepisów łącznie z ich następstwami tj.: karami, mandatami i innymi za np.: niedozwolone parkowanie, postoje itp.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00483941/01 z dnia 2022-12-08
2022-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
9) Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie określa projekt umowy
stanowiący załącznik nr 3b do SWZ.

Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu
Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00
Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Załączniki

Data publikacji: 08.12.2022 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2022 10:08
Wyświetleń: 83
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki