Zawody rowerowe i ognisko Rangerskie

Ze względu na prognozowane bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, zimno, wiatr) ZAWODY ROWEROWE i OGNISKO RANGERSKIE przenosimy na 10 maja 2008. Zawody rozpoczną się o godz. 14.00 – a ognisko z rozdaniem nagród bezpośrednio po zakończeniu wszystkich przejazdów w zawodach. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Więcej...

Aktywnie do rozwoju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wniosek złożony będzie w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja planowana jest w okresie kwiecień- grudzień 2008. W ramach projektu będą stosowane instrumenty aktywnej integracji Celem ogólnym projektu "Aktywnie do rozwoju" jest wsparcie bezrobotnych klientów pomocy społecznej oraz ich otoczenia w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach projektu będą realizowane kontrakty socjalne, program aktywności lokalnej "Silna rodzina" zostanie również zatrudniony pracownik socjalny.

Więcej...

ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego

K 1110-1/2008
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
Pracownik socjalny
1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny, ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, pedagogika specjalna lub studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • staż pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w instytucjach pomocy społecznej,
 • prawo jazdy kategorii B.
   
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS.Office) oraz urządzeń biurowych
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz zagadnień samorządu terytorialnego
 • umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
   
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc,
 • rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc,
 • sporządzanie indywidualnych planów pomocy przy zastosowaniu kontraktu socjalnego,
 • upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej,
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 • współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez GOPS Michałowice,
 • tworzenie i realizacja projektów socjalnych,
 • świadczenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz społeczności lokalnej.
   
4. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia ( świadectwa pracy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 • oryginał kwestionariusza osobowego.
   
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w terminie do dnia 18.04.2008 roku (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl, na stronie internetowej GOPS www.gops.michalowice.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
  

Więcej...

Wspólne Sprzątanie Granicy - Las Rangers 2008

Witam wszystkich zeszłorocznych Granickich Rangerów oraz wszystkich sympatyków naszej akcji: 

LAS RANGERS 2008

W tym roku chcemy Wam zaproponować wspólne posprzątanie „drogi do szkoły” czyli naszych okolicznych poboczy dróg i terenów niezabudowanych które oglądamy na co dzień w drodze do pracy i szkoły. Niestety, jak sami na pewno zauważyliście, są pełne butelek, plastików , puszek i innych śmieci. Sami dla siebie powinniśmy poprawić ten widok , a poranne spojrzenie na czystą okolicę nastroi nas pozytywnie przed ciężkim dniem.

Projektowany obszar naszego sprzątania to teren ulic: Dębowa ze skrajem lasu , Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny , Pruszkowska na odcinku od Kubusia Puchatka do Reja, Poprzeczna, Skośna oraz inne pobocza w Granicy które tego wymagają – proszę zróbcie wizję lokalną !

Zatem zapraszam wszystkich dużych i małych do udziału w sprzątaniu – 19 kwietnia 2008 – 9.30 do 13.30
rozpoczynamy u zbiegu ulic Dębowej i Cisowej.

Po sprzątaniu zapraszamy wszystkich do udziału w roli organizatorów i zawodników w Zawodach Rowerowych które rozpoczną się o godz. 14.00 u zbiegu ulic Dębowej i Skośnej. Wszyscy bez względu na wiek mogą w tych zawodach wystartować. Będzie to krótki cross rowerowy w naszym, granickim lesie. Skala trudności trasy dopasowana jest do wieku zawodników. ;-)

Po zawodach – o godzinie 18.00 spotykamy się na pustej działce przy Skośnej 2 (naprzeciwko Skośnej 1) na wspólnym ognisku na którym rozdane zostaną nagrody dla najszybszych rowerzystów i dla najlepszych sprzątaczy.

Zapraszamy chętnych do pomocy w organizacji przedsięwzięcia – wszelkie sugestie i pomysły a także propozycje wsparcia mile widziane.

Z góry dziękuję wam za pomoc – kontakt telefoniczny : 600 99 43 25

lub email : raksa@raksa.pl

Więcej...

Spotkanie z prezesem stowarzyszenia Dobra Wola

17 stycznia 2007 r. zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami osób niepełnosprawnych do udzialu w spotkaniu z Panem Jackiem Zalewskim prezesem Stowarzyszeni DOBRA WOLA działajacym na rzecz niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w Restauracji Elma w Komorowie przy ul. Brzozowej 2. serdecznie zapraszamy

Więcej...