Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
23.04.2024 08:35

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY GMINA BEZ SMOGU

7

 

Lokalny Program Osłonowy to program wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą koszty grzewcze lokalu.

LPO jest programem wieloletnim. Czas realizacji kolejnej edycji programu 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2027.

Przyjęty uchwałą nr XLIII/660/2024 z 28 lutego 2024 r program przewiduje wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego na ogrzewanie budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym mieszkaniec dokonał  trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych. Celem programu jest wsparcie mieszkańców o niższej strukturze dochodów w ponoszeniu tych kosztów. Program ma stanowić zachętę dla mieszkańców do podejmowania decyzji o zmianie sytemu ogrzewania i ponoszenia nakładów na ten cel. 

 

JAKIE MUSZĘ SPEŁNIAĆ WARUNKI, ABY UZYSKAĆ WSPARCIE?

 • Jesteś osobą fizyczną, która faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Michałowice, w którym nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2018 roku i dokonała trwałej zmiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe w ramach gminnego programu wymiany pieców, w ramach programu „Czyste Powietrze” lub ze środków własnych.

 

 • Uzyskujesz dochód netto na osobę w Twojej rodzinie nieprzekraczający kwoty:
 • 4268,00 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 3300,00 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego
 • Ponosisz koszty związane z ogrzewaniem budynku lub lokalu mieszkalnego w której dokonałeś zmiany systemu ogrzewania

 

 

OD CZEGO BĘDZIE ZALEŻAŁA WYSOKOŚĆ POMOCY?

 • od wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa
 • od rodzaju ogrzewania
 • od powierzchni lokalu

 

FORMA UDZIELANEJ POMOCY

Pomoc będzie przyznawana na wniosek 2 razy w roku w formie zasiłku celowego przyznawanego decyzją administracyjną na podstawie ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wnioski na dane półrocze można składać W przypadku gdy trwała zmiana nastąpiła w okresie za który składany jest wniosek, maksymalną wysokość pomocy ustala się proporcjonalnie do faktycznej liczby miesięcy w tym okresie nie wcześniej niż od miesiąca, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania

 

                         JAKIE SĄ CELE PROGRAMU?

 • Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowice w ponoszeniu kosztów na ogrzewanie budynku lub lokalu mieszkalnego w związku z dokonaną trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych powodujących emisję stosunkowo niedużej ilości dwutlenku węgla lub innych szkodliwych gazów.
 • Dopełnienie innych działań prowadzonych przez Gminę Michałowice na rzecz zmniejszenia intensywnej emisji, m.in. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Michałowice oraz wsparcia programu wymiany pieców.

 

GDZIE MOGĘ ZŁOŻYC WNIOSEK?

Wnioski składamy od 3 kwietnia 2024 r.osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, RegułyAleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice lub elektronicznie na elektroniczną skrzynkę podawcą

 

WYMAGANME DOKUMENTY

 1. Wniosek (do pobrania poniżej).
 2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 ze zm.).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
 4. Umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu
 5. Dokumenty potwierdzające dokonanie  likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym

- Oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym wskazujące liczbę całkowitej zlikwidowanych pieców węglowych lub kotłowni węglowych, termin dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych określonych w LPO, rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania oraz lokalizację dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania

- W przypadku przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania poza wsparciem oferowanym ze środków Gminy Michałowice na wymianę piecy dokument/y (faktura VAT, rachunek, protokół odbioru lub zaświadczenie lub inny dokument zawierający dane wskazujące na trwałą zmianę systemu ogrzewania wystawione i podpisane odpowiednio przez przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu, zawierające określenie: liczby całkowitej zlikwidowanych pieców węglowych lub kotłowni węglowych; terminu dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych określonych w LPO; rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania; lokalizacji dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.

 

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH LOKALNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO POD NUMEREM TEL. 22 350 93 28

 

 

 

Załączniki

LXCIII Uchwała Lokalny Program Osłonowy Gmina Bez smogu
LXIII_660_2024 LPO Gmina Bez smogu (003) Data publikacji: 23.04.2024 10:26, data modyfikacji: 23.04.2024 10:26
Wniosek Lokalny Program Osłonowy Gmina Bez smogu
Wniosek Lokalny Program Osłonowy Gmina Bez smogu Data publikacji: 23.04.2024 10:26, data modyfikacji: 23.04.2024 10:27