Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1084

Refundacja VAT - "dodatek gazowy"

1. KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA VAT CZYLI „DODATEK GAZOWY”?

Refundacja VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i które do dnia 21 grudnia 2022 roku zostały wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub po tym dniu w przypadku nowouruchomionego źródła i których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, która jest odbiorcą paliwa gazowego, tj. osoba, która zgodnie z fakturą ponosi koszty zakupy paliwa gazowego.

 

UWAGA: refundacja nie dotyczy gazu skroplonego LPG.

 

2. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ VAT?

Do wniosku należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (UWAGA: nie może to być faktura prognozowana);
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
  • nakaz płatniczy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
  • inne dokumenty zaświadczające o uzyskiwanym dochodzie (w przypadku posiadania dochodów nieopodatkowanych)

 

3. CO TO JEST GOSPODARSTWO DOMOWE?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

4. WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU DLA POTRZEB PRZYZNANIA REFUNDACJI VAT USTALANA BĘDZIE NA PODSTAWIE DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W:

  1. roku 2021 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
  2. roku 2022 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku, lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.)

 

5. JAKIEJ WYSOKOŚCI DOPŁATY BĘDĄ WYPŁACANE W RAMACH REFUNDACJI VAT?

AKTUALIZACJA! Refundacja VAT będzie przysługiwać w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikająca z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

 

6. DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REFUNDACJĘ VAT?

Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  

7. JAK DOWIEM SIĘ O PRZYZNANIU REFUNDACJI VAT?

Informacja o przyznaniu refundacji VAT będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

 

8. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI VAT?

Wniosek o wypłatę refundacji VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Michałowice wniosek należy złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy Michałowice w holu na stanowisku informacyjnym w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o refundację VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

9. DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie refundacji VAT za faktury z roku 2023

Wniosek o przyznanie refundacji VAT za faktury za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024

Klauzula informacyjna

 

10. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Podobne tematy: Refundacja VAT