Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
306

Bon energetyczny (od 1 sierpnia 2024 roku)

1. Komu przysługuje bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochód obliczany będzie na podstawie dochodu osiągane w roku 2023.

 

2. Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

3. Co będzie brane pod uwagę do wyliczenia dochodu za rok 2023?

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.)

 

4. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach bonu energetycznego?

  1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300,00 zł/600,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2500 złotych,
  2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400,00 zł/800,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500,00 zł/1000,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600,00 zł/1200,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

Ponadto należy nadmienić, w przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu nie będzie wypłacana.

* Wyższy bon energetyczny przysługuje gospodarstwom, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 1 kwietnia 2024 roku lub po tym dniu w przypadku uruchomienia nowego źródła ogrzewania. Bon energetyczny o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę bonu energetycznego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

 

5. W jakim okresie przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu?

Wnioski o przyznanie bonu przyjmowane są w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku o przyznanie bonu energetycznego?

Wnioski rozpatrywane są w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

 

7. Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu bonu energetycznego? 

Świadczenia będą wypłacane w możliwe jak najszybszym terminie po jego przyznaniu. Ustawa nie przewiduje konkretnej daty wypłaty świadczenia.

 

8. Jak dowiem się o przyznaniu bonu energetycznego?

Informacja o przyznaniu bonu energetycznego będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

 

9. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego?

Wniosek o  przyznanie bonu energetycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Michałowice wniosek należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice znajdującego się w budynku Urzędu Gminy (Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice) w godzinach pracy Ośrodka.

Ponadto wniosek można złożyć drogą pocztową oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel (ważne: wniosku nie można dostarczyć za pośrednictwem wiadomości email). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

10. Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie prawa do bonu energetycznego

Wniosek o przyznanie prawa do bonu energetycznego

Klauzula RODO

 

11. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

Podobne tematy: #bon #bonenergetyczny