Zapytanie ofertowe

 
Nowa Wieś dn. 14 czerwca 2011 r
KO.042.2.2011EZ
 
W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzialanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto na wykonanie poniżej wymienionych materiałów.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
z/s w Nowej Wsi
ul. Główna 52 a
05-806 Komorów
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie:
 
1)    110 sztuk pakietu szkoleniowego składającego się z:
- organizatora na dokumenty
- długopisu
- notesu
2)    30 szt toreb (torby usztywniane, damsko-męskie)
 
Materiały muszą być zaopatrzone w loga unijne.
 
ZAKRES RZECZOWY USŁUGI:
Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
 
W ofercie prosimy o podanie:
- ceny jednostkowej brutto każdego z przedmiotów zapytania ofertowego
Wraz z ofertą prosimy o przesłanie propozycji lub katalogu (z uwzględnieniem numeru proponowanego przedmiotu).
 
MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:
Miejscem realizacji usługi jest siedziba oferenta.
 
OKRES REALIZACJI USŁUGI:
Propozycję powyższych materiałów należy przesłać w terminie do 27 czerwca 2011 r. do godziny 16.00
 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Kryterium wyboru oferty będzie jakość proponowanych materiałów oraz cena jednostkowa brutto.
 
SKŁADANIE OFERT:
Oferty proszę przesyłać e-mailem (zalewska@michalowice.pl), faxem (022 758 27 93 wew. 21) lub pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 27.06.2011 r. do godziny 16.00
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
         W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu-Ewą Zalewską po numerami telefonów: (022) 758 27 93 lub 504 067 067.
 
 
 Kierownik GOPS
Gminy Michałowice
 
 Iwona Radzimirska
 

Więcej...

22 kwietnia 2011

Informujemy, iż 22 kwietnia Wielki Piątek Ośrodek czynny jest do godziny 15.00

Więcej...

Gala Wolontariatu 2011

31 marca 2010  o godz. 14.00 odbyła się  Gala Wolontariatu w Pałacu Prezydenckim, Pan Prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką, spotkali się z wolontariuszami - ludźmi, którzy poświęcają swój czas, energię i umiejętności aby pomagać innym.

Organizatorem Gali było  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Podczas uroczystości Pan Prezydent Bronisław Komorowski wręczył specjalne nagrody wyróżniającym się wolontariuszom.

 Rozstrzygnięty został  konkurs „Barwy wolontariatu” organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Z ponad tysiąca nadesłanych w tym roku zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy 2010 roku. Dodatkowo wręczone zostały  Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego za najlepsze programy realizowane w Polsce.

 Spotkanie to było  najwyższą formą uznania złożoną wolontariuszom przez Głowę Państwa, a zorganizowane zostało w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu.

 Dla zebranych gości wystąpiła z recitalem Monika Kuszyńska wraz z zespołem.

Zaproszenie na galę z terenu Naszej Gminy otrzymały oraz uczestniczyły następujące osoby:

Pani Aleksandra Wiśniewska –wolontariusz w GOPS Michałowice

Pani Alina Pachura –koordynator wolontariatu w Szkole w Michałowicach

Pani Renata Feder-Schab - koordynator wolontariatu w GOPS Michałowice


Więcej...

Informacja dla rodziców dzieci dotkniętych autyzmem

Uprzejmie informujemy, iż władze Powiatu Pruszkowskiego zamierzają w kwietniu 2011 roku zorganizować konferencję poświęconą m. inn. Osobom dotkniętym autyzmem. Osoby zainteresowane mogą w tej sprawie zgłaszać się do pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anny Miazek tel. 22 738 -15- 05

Więcej...

Informacja o realizacji projektu systemowego współfinasowanego ze środków EFS POKL

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Nowej Wsi informuje, iż
w okresie od 1.01.2011 r do 31.12.2011 r realizuje projekt systemowy
 
Aktywnie do rozwoju”
 
 
Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1
 
Projekt kierowany jest do 16 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 24 osób z otoczenia tj. mieszkańców Gminy Michałowice
W ramach kontraktów socjalnych wsparciem zostaną objęte 4 osoby i 6 osób z najbliższego otoczenia,
natomiast w ramach  Programu Aktywności Lokalnej (PAL) 12 osób bezrobotnych z pomocy społecznej oraz 8 osób z otoczenia (mieszkańcy gminy).
Działania środowiskowe kierowane są do wszystkich chętnych mieszkańców.
 
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej, ich otoczenia, upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 
 
W ramach projektu stosowane będą między innymi następujące instrumenty aktywnej integracji: 
 
1. Dla osób objętych kontraktami socjalnymi:
- terapia psychologiczna
- poradnictwo specjalistyczne
-warsztat umiejętności psychospołecznych
- 1 kurs prawa jazdy
 
2. Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej i ich otoczenia:
- poradnictwo specjalistyczne
- warsztat zasadnego gospodarowania budżetem domowym
- warsztat przygotowujący do powrotu na rynek pracy
- warsztat umiejętności interpersonalnych
- warsztat wychowawczy
- warsztat jak radzić sobie ze stresem
- warsztat dla wolontariuszy
- warsztat skierowany na poprawę motywacji i kreowanie własnego wizerunku w pracy
- Dzień Wolontariatu
 
3. W ramach działań środowiskowych dla wszystkich uczestników i mieszkańców gminy przewidziano:
-wydarzenie integracyjne „Czerwiec Aktywnych Społeczności”
- trzy wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
- jednodniowy wyjazd integracyjny
- 1 spotkanie obywatelskie
- 3 warsztaty tworzenia biżuterii  
Na warsztatach zapewniamy uczestnikom: kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe i promocyjne, serwis kawowy i ciepły posiłek.
Warsztaty będą prowadzone na terenie Gminy Michałowice.
 
 
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
pracownika socjalnego GOPS Gminy Michałowice
Pani Ewy Zalewskiej tel. 533 012 565, (22) 758 27 9, e-mail zalewska@michalowice.pl

  

Więcej...