Światecznazbiórka żywności "Podziel się z sąsiadem"

Po raz kolejny zorganizowano zbiórkę żywności w ramach akcji "Podziel się z sąsiadem". W wyznaczonych sklepach na terenie gminy zostały wystawione specjalne kosze. Z zebranych produktów przygotowano 50 paczek żywnościowych, które zostały przekazane klientom ośrodka.
Wszystkim sklepomi mieszkańcom,, którzy pozytywnie odpowiedzilei na naszą akcję serdecznie dziękujemy.

Więcej...

Nabór na wolne stanowisko -pracownik socjalny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO -Pracownik socjalny 1 etat
KO.122.1.2012

1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub osoby zachowujące prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o których mowa w art. 156 ustawy o pomocy Społecznej,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność tworzenia programów i projektów,
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
2. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie pracy społecznej np. w organizacjach pozarządowych lub wolontariat
 • znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet MS.Office) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętności organizatorskie,
 • kreatywność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • prawo jazdy kat B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania formalne w tym:
 • Przyjmowanie i obsługa interesantów z rejonu pracy socjalnej.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Przyznawanie świadczeń socjalnych
2. Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin w rejonie w tym:
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb klientów.
 • Określanie wspólnie z interesantem celów i kierunków działań.Stosowanie techniki kontraktu.
 • Prowadzenie poradnictwa i udzielanie niezbędnej informacji w zakresie praw
  i uprawnień.
 • Współpraca ze środowiskiem, korzystanie z lokalnych zasobów (instytucji i organizacji) na rzecz rozwiązywania problemów interesantów oraz zaspokajania ich potrzeb.
3. Prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i społeczności lokalnej
 • Prowadzenie stałej diagnozy podległego rejonu-analiza potrzeb i zasobów.
 • Współpraca z lokalnymi organizacjami oraz stały kontakt z ich przedstawicielami i liderami.
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych w podległym rejonie i udział w lokalnych wydarzeniach.
 • Przygotowywanie i realizacja projektów i programów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów.
4. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia ( świadectwa pracy),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
 5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w terminie do dnia 29-03-2012 roku
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl), na stronie internetowej GOPS (www.gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a. Kandydat składający dokumenty winien złożyć oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dokumenty aplikacyjne osoby, która zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które przystąpiły do procesu rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat chyba, że osoba wystąpi o ich zwrot.

Więcej...

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie 520 zł.) w okresie od stycznia do marca 2012 roku

W dniu 27 grudnia 2011r. zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł. (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).
 
Osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w miesiącu styczniu, lutym lub marcu 2012r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
 
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 
Dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał GOPS Gminy Michałowice – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 
Osoby (matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka) mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego muszą złożyć do ww. organu wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do dnia 31 stycznia 2012r.
 
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
 
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 


Opiekun faktyczny dziecka, - to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie.
 

Więcej...

Gminny Dzień Wolontariusza


Dnia 28.11.2011 odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Wolontariusza. Tegoroczne obchody były uczczone w sposób szczególny, gdyż rok 2011 został ustanowiony międzynarodowym rokiem wolontariatu. Z tej okazji obchody obyły się w hotelu Venecia Palace w Michałowicach. Obchody w tym roku cieszyły się żywym zainteresowaniem,  obecna była Poseł na sejm Pani  Barbara Czaplicka, Radni Gminy Michałowice, Dyrektorzy szkół, Pedagodzy, Koordynatorzy wolontariatu, Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, ZHP oraz wolontariusze.  Uroczystość otworzyli jak co roku gospodarze Wójt Gminy Michałowice, Pan Krzysztof Grabka i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Iwona Radzimirska. W pierwszej części usłyszeć mogliśmy o historii wolontariatu na terenie gminy, a także o dwóch projektach realizowanych przez ośrodek „Wolontariat w OPS” od 2005 oraz „OPS jako Gminne Centrum Wolontariatu” od 2009. Usłyszeliśmy jakie zadania są realizowane w ramach tych projektów oraz w jakie działania na terenie gminy włączają się i są niezawodni nasi wolontariusze. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać przemówień szkolnych koordynatorów wolontariatu, przedstawicieli stowarzyszeń, jak i samych wolontariuszy. Częścią która zrobiła niemałe wrażenie było rozdanie nagród i podziękowań dla ponad 50 wolontariuszy. Szczególne wyróżnienia otrzymało 15 najbardziej wyróżniających się wolontarystycznie i aktywnych osób. Na koniec goście uzupełniali ankiety, w których dzielili się refleksją na temat wydarzenia oraz wskazywali swoją propozycje dalszego kierunku rozwoju wolontariatu. Wszyscy ankietowani byli zgodni „wolontariat w gminie jest potrzebny”, natomiast wolontariusze wyrazili chęć wspólnych regularnych spotkań w ramach Klubu Wolontariusza, który zrzesza wolontariuszy z całej gminy. Po części oficjalnej goście zeszli do sali gdzie mogli dalej kontynuować rozmowy, tym razem już przy uroczystym obiedzie.
Marta Nowak

Więcej...

Warsztaty pt "Powrót na rynek pracy" finansowane ze środków EFS w ramach PO KL

W dniach 02 - 04 listopada 2011 roku odbyły się trzydniowe wyjazdowe warsztaty skierowane na powrót na rynek pracy dla beneficjentów projektu „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wzięło w nich udział 9 uczestników. Warsztaty odbyły się w hotelu „Turówka” w Wieliczce.
Warsztaty miały na celu przezwyciężenie apatii oraz stresu powstałego w związku z utratą pracy lub długotrwałym pozostawaniem bez zatrudnienia. Przygotowywały do odnalezienia się na rynku pracy oraz uczyły prawidłowych zachowań interpersonalnych. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy mogli zmienić postawę wobec siebie a także nastawienie do poszukiwania pracy. Mogli zidentyfikować swoje potrzeby, określić cele związane z pracą oraz zaplanować kolejne etapy powrotu do aktywności zawodowej. Dowiedzieli się także, w jaki sposób mogą odkryć swoje mocne strony oraz jak wykreować pozytywny wizerunek własnej osoby. Program zajęć przewidywał także ćwiczenia, które pozwoliły wypracować plan działania powrotu na rynek pracy oraz pomogły przygotować się do rozmów z pracodawcami.
 
     

W trakcje trzydniowego pobytu uczestnicy mieli także szansę zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce oraz Wawel.

 

uczestnicy warsztatów


Pracownik administracyjno-finansowy w projekcie
Katarzyna Wróblewska
  

Więcej...