Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny KO 1110-2/10

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Pracownik socjalny 1 etat
KO 1110-2/2010

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,dyplom ukończenia studiów 
    wyższych na kierunku praca socjalna,inne kwalifikacje przewidziane ustawą uprawniające do 
    wykonywania zawodu pracownika socjalnego,    
   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
   biegła znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i KPA,
   staż pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w 
    instytucjach pomocy społecznej,
   prawo jazdy kategorii B.
2. Wymagania dodatkowe:
   znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS.Office) oraz urządzeń 
    biurowych,
   umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
   umiejętność pracy w zespole,
   umiejętność skutecznej komunikacji,
   umiejętność dobrej organizacji pracy
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
   rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb i możliwości jednostek grup i społeczności lokalnej(diagnoza),
    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej
     podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
    sporządzanie indywidualnych planów pomocy przy zastosowaniu kontraktu socjalnego,
    świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej i środowiskowej pracy socjalnej,
    współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami   
     pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy  
     pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
   współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z  
    zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia  
    realizowanych przez GOPS Michałowice,
   tworzenie i realizacja projektów socjalnych,
   aktywizacja osób bezrobotnych,
  prowadzenie i organizacja grup samopomocowych i wsparcia .
4. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny
2)       życiorys – curriculum vitae,
3)       dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia ( świadectwa pracy),
4)       dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
5)       dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)       dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
7)       oryginał kwestionariusza osobowego.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny  w terminie do dnia 13-09-2010 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www bip.michalowice.pl), na stronie internetowej GOPS (www gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
 

Więcej...

Nabór na wolne stanowisko

Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny KO 1110-2/10

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Pracownik socjalny 1 etat
KO 1110-2/2010
1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,dyplom ukończenia studiów 
    wyższych na kierunku praca socjalna,inne kwalifikacje przewidziane ustawą uprawniające do 
    wykonywania zawodu pracownika socjalnego,    
   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
   biegła znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i KPA,
   staż pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w 
    instytucjach pomocy społecznej,
   prawo jazdy kategorii B.
2. Wymagania dodatkowe:
   znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS.Office) oraz urządzeń 
    biurowych,
   umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
   umiejętność pracy w zespole,
   umiejętność skutecznej komunikacji,
   umiejętność dobrej organizacji pracy
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
   rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb i możliwości jednostek grup i społeczności lokalnej(diagnoza),
    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej
     podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
    sporządzanie indywidualnych planów pomocy przy zastosowaniu kontraktu socjalnego,
    świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej i środowiskowej pracy socjalnej,
    współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami   
     pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy  
     pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
   współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z  
    zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia  
    realizowanych przez GOPS Michałowice,
   tworzenie i realizacja projektów socjalnych,
   aktywizacja osób bezrobotnych,
  prowadzenie i organizacja grup samopomocowych i wsparcia .
4. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny
2)       życiorys – curriculum vitae,
3)       dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia ( świadectwa pracy),
4)       dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
5)       dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)       dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
7)       oryginał kwestionariusza osobowego.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny  w terminie do dnia 13-09-2010 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www bip.michalowice.pl), na stronie internetowej GOPS (www gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Więcej...

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2010/2011

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 trwający od 01 listopada 2010 do 31 października 2011 mogą składać wnioski od dnia 01 września. 
.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 30-go września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30-go listopada, 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia
01-go października do dnia 30-go listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31-go grudnia.
 
Nowa treśc aktualności

Więcej...

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2010/2011

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 trwający od 01 października 2010 do 30 września 2011 mogą składać wnioski od dnia 01 sierpnia. 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Więcej...

Pomagamy powodzianom

Skala nieszczęść jakie wyrządziła tegoroczna powódź jest ogromna. Woda w wielu miejscach zabrała cały dobytek. Z pomocą spieszą mieszkańcy innych części kraju, niestety  w coraz mniejszym zakresie.
Wśród poszkodowanych są rodziny z dziećmi, wymagające szczególnej pomocy i troski.  Do takiej rodziny 4 sierpnia w ramach akcji organizowanej przez Wójta Gminy Michałowice „Razem Powodzianom”, udali się pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowej Wsi wraz z dwójka wolontariuszy – Panem Włodzimierzem Narczykiem i Panią Pauliną Janas.
Pani Aneta wraz z mężem Zbigniewem i czwórką dzieci mieszka w jednej z dotkniętych powodzią miejscowości – Nowosiadło, gmina Słubice w powiecie płockim. Powódź nie tylko zniszczyła ich dom, ale także pochłonęła pola uprawne, które stanowiły jedyne źródło utrzymania rodziny. Mimo, że fala kulminacyjna przeszła jakiś czas temu, to do dziś widać jej skutki. Pomoc jest potrzebna każdego dnia. Rodzina otrzymała już pomoc rzeczową w formie żywności, środków czystości i odzieży. Teraz potrzebują rąk do pracy, aby odnowić to co było przed powodzią. W trakcie pobytu pracownicy GOPS i wolontariusze pomagali sprzątać spalony dach, który stanowi niepotrzebne obciążenie dla budynku. Dach spłonął 4 lata temu. Rodzina nie zdążyła usunąć skutków tamtej tragedii a już została dotknięta kolejną. Najpierw ogień teraz woda.
Dom Państwa Anety i Zbigniewa został zalany aż do połowy okien. Aktualnie woda jest jeszcze w piwnicy. Pozostała część jest już osuszona. Aktualnie rodzina mieszka  w kontenerze, otrzymali je na 6 miesięcy. Kiedy będą mogli znów zamieszkać w swoim domu nie wiadomo.
Rodzina stoi przed dylematem remontować parter czy też może wykańczać poddasze? Decyzja jest trudna, gdyż do tej pory nie było rzeczoznawcy, który wypowiedziałby się na temat stanu fundamentów. Rodzina z tych samych przyczyn nie może się ubiegać o potrzebną pomoc rządową. Pomimo tych trudnych doświadczeń chcą pozostać w rodzinnym miejscu to jest ich całe życie, więc będą walczyć o swój dom. Już przystąpili do prac remontowych, zrobiono pierwsze wylewki. Kolejne za jakieś 2-3 tygodnie.
W trakcie swego pobytu u Państwa Anety i Zbigniewa pracownicy ośrodka przekazali pomoc od Towarzystwa Komorowianie, rodzinie zakupiono 1800 kg cementu, jest to dla rodziny na tę chwilę obok rąk do pracy najbardziej potrzebna pomoc.
Takich rodzin jak państwa Anety i Zbigniewa jest więcej. Nie zapominajmy o ich nieszczęściu i nieśmy pomoc, będzie ona potrzebna jeszcze przez długi czas.

Wszystkie osoby, które będą chciały udzielać wsparcia poszkodowanym zapraszamy do kontaktu z organizacjami pozarządowymi, które koordynują akcję pomocową: www.powódź.ngo.pl Można również zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi do p. Joanny Zarazińskiej.Wypowiedź Wolontariusza - Pana Włodzimierza Narczyka o akcji:  Pomoc dla rodziny była bardzo konkretna a nam dała dużą satysfakcję. Jestem zaskoczony atmosferą, takiej "zwyczajnej normalności"  jaka tam panowała. Podziwiam tę rodzinę. Najpierw pożar teraz powódź. Należałoby tam jeszcze dokończyć ten strych..

           
Pracownik GOPS - p. Agnieszka Adamczyk z wolontariuszką - p. Pauliną Janas podczas sprzątania strychu                          
              
Pracownik GOPS - p. Marek Adamiak i Kierownik GOPS - p. Iwona Radzimirska podczas pracy na strychu
    
Od lewej: pracownik GOPS - p. Marek Adamiak, wolontariusz - P. Włodzimierz Narczyk, Kierownik GOPS - p. Iwona Radzimirska, mieszkaniec domu - tata p. Zbigniewa i p. Zbigniew

 
      Dom po powodzi


    
Pobliska okolica po powodzi


Od lewej: Pan Zbigniew z dziećmi: Zuzia (3 l.), Kacper (5 l.), Eryk (8 l.), Maja     (6 l.), wolontariuszka - p. Paulina Janas, Pracownicy GOPS - p. Joanna Zarazińska i p. Renata Feder - Schab


Więcej...