Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
03.11.2023 09:05

rusza nabór do programu Opieka Wytchnieniowa na 2024 rok

16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia opiekunów osób z niepełnosprawnością do programu "Opieka wytchnieniowa 2024"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego - edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej mają na celu odciążenie bezpośrednich opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W celu złożenia wniosku o dotację na realizację programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, zapraszamy opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunów osób niepełnosprawnych posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) do złożenia Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w terminie do 10 listopada 2022 r. godz. 14:00

Złożenie karty zgłoszeniowej po tym terminie jest również możliwe, natomiast na podstawie zgłoszeń, które wpłyną w w/w terminie, zostanie przygotowany wniosek dotacyjny.

Zgłoszenie się do programu nie gwarantuje w nim uczestnictwa. Gmina kwalifikując do udziału w programie bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnością. Gmina w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, które stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, placówek pobytu całodobowego ,z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. 

Po rozstrzygnięciu naboru, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice pisemnie poinformuje członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością, o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz o przyznanej formie świadczenia usług (pobyt dzienny / pobyt całodobowy), o wymiarze przyznanej usługi (liczba godzin/liczba dni), a także o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania opieki wytchnieniowej lub poinfomuje o odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

Program Opieka wytchnieniowa w Gminie Michałowice jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) poza uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w ośrodku wsparcia,

c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,

d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,

f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu1, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);  

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
b) w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
c) w ośrodku wsparcia,
d) w rodzinnym domu pomocy,
e) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
f) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

g)  w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
i) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    

Limity godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 

2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.
  2. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem przyznanych limitów. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.
  3. Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmuje nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej w godzinach 22:00 - 6:00. Jedna dobra usługi nie przekracza 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi całodobowej.
  4. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
  5. W przypadku, gdy usługa opieki wytchnieniowej świadczona w miejscu zamieszkania lub innym wskazanym przez uczestnika lub realizatora programu będą świadczone dla członków rodzin / opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane będą: zaświadczenie o niekaralności, informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru, pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

 

Kartę zgłoszenia wraz z klauzulami RODO należy dostarczyć osobiście do siedziby GOPS lub wysłać elektronicznie na adres: sekretariat@gops.michalowice.pl

Więcej informacji na temat programu Opieka wytchnieniowa udziela Anna Domańska pod numerem telefonu: 022 350 91 09

 

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Załączniki

karta zgloszenia do Programu-OW-JST-2024 Data publikacji: 03.11.2023 11:19, data modyfikacji: 03.11.2023 11:19 Klauzula RODO do-Programu-OW-JST-2024 Data publikacji: 03.11.2023 11:19, data modyfikacji: 03.11.2023 11:19 Klauzula informacyjna GOPS do Programu OW 2024 Data publikacji: 03.11.2023 11:19, data modyfikacji: 03.11.2023 11:19 Program-OW-jst-edycja-2024 Data publikacji: 03.11.2023 11:19, data modyfikacji: 03.11.2023 11:19

Zobacz także