Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.08.2023 15:35

rusza nabór do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2024

43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż ruszył nabór do programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024".

W celu przygotowania wniosku o dotację na realizację programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, zapraszamy opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Programu „Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością " – edycja 2024 w terminie do 4 września 2023 r. do godz. 15:30

Złożenie karty zgłoszeniowej po tym terminie jest możliwe, ale nie gwarantuje Uczestnictwa w programie.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3.  480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
  4. 360 godzin rocznie dla:

a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  • Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.
  • Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje:

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)  posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia do Programu..

2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

3. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem że został on wskazany w Karcie zgłoszeniowej. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem powyższych wymagań

4. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

5. W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez PFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

6. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

7. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł 

Wyniki naboru i wysokość pozyskanej przez Gminę dotacji mają być znane w listopadzie 2023 r. 

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych tj. 4 dokumenty zamieszone poniżej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby GOPS

 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  – edycja 2024 jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego


 

Załączniki

zgłoszenie do programu AOON 2024 Data publikacji: 21.08.2023 16:50, data modyfikacji: 25.09.2023 16:16 karta-zakresu-czynności AOON 2024 Data publikacji: 21.08.2023 16:50, data modyfikacji: 21.08.2023 16:50 Klauzula RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Data publikacji: 21.08.2023 16:50, data modyfikacji: 21.08.2023 16:50 Klauzula RODO GOPS Michałowice Data publikacji: 21.08.2023 16:50, data modyfikacji: 21.08.2023 16:50

Zobacz także