Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
01.07.2021 00:05

GOPS.5131.EFS2.09.2021 DK

40
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę wsparcia psychologicznego związanego z następstwami COVID-19 dla 40 Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 08.07.2021 godzina: 13:00

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi wsparcia psychologicznego związanego z następstwami COVID-19 dla 40 Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” i ich otoczenia  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56480

 

Termin składania ofert: 8 lipiec 2021 godz. 12:00

Załączniki

Data publikacji: 01.07.2021 00:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2021 18:15
Wyświetleń: 40
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk