Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
07.06.2022 13:56

SKO 260.92.2022 Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług opiekuńczych

53
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania (na terenie gminy Michałowice), w wymiarze: 770 godzin.
Termin otwarcia ofert upłynął: 15.06.2022 godzina: 12:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto

na realizację usług opiekuńczych

 

Zamawiający – Gmina Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (zwany dalej „Zamawiającym”).

Adres Zamawiającego: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (05-816) Michałowice nr tel. 22 350 91 20, nr faks 22 350 91 21, (e-mail): sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl; www.gops.michalowice.pl

II. Przedmiot zamówienia:

KOD CPV:

85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS Gminy Michałowice w miejscu ich zamieszkania (na terenie gminy Michałowice), w wymiarze: 770 godzin.

 1. Poniedziałek – sobota 492h
 2. Niedziele i święta 278h

Usługi opiekuńcze obejmują:

 1. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym:
  1. zakup niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych i przemysłowych i ich dostarczenie
  2. słanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej
  3. pomoc w gotowaniu, gotowanie lub przynoszenie obiadów z uwzględnieniem zalecanej diety
  4. utrzymanie w bieżącej czystości najbliższego otoczenia podopiecznego (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych)
  5. wynoszenie śmieci
  6. utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik)
  7. pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni
  8. utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych
  9. przynoszenie opału, opalanie mieszkania
  10. przynoszenie wody
  11. wietrzenie pomieszczeń
  12. pomoc w regulowaniu opłat domowych (na życzenie)
  13. drobne prace porządkowe
 2. pomoc i towarzyszenie uczestnikom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, w tym:
  1. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych
  2. pomoc utrzymaniu higieny: mycie ciała, mycie głowy, kąpiel, czesanie, obcinanie paznokci,
  3.  golenie
  4. układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
  5. czyszczenie protez zębowych
  6. zmiana bielizny osobistej
  7. zmiana pieluch
  8. pomoc w ubieraniu się
  9. pomoc w spożywaniu posiłków
 3. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
 4. oklepywanie
 5. stosowanie okładów i kompresów
 6. pomoc w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza
 7. mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.
 8. pielęgnacja zalecona przez lekarza, która stanowi uzupełnienie pielęgniarskiej opieki środowiskowej
 9. umówienie wizyt lekarskich oraz towarzyszenie osobie starszej podczas wizyt, jeżeli zachodzi taka potrzeba
 10. realizacja recept lekarskich
 11. załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach
 12. podtrzymywanie psychofizycznej sprawności, m.in. wychodzenie z Uczestnikiem na spacery
 13. pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych
 14. czynności dotyczące w zagospodarowaniu czasu wolnego i zapewnienia kontaktów z otoczeniem, m.in. dotrzymywanie towarzystwa
 15. okazjonalna pomoc w czasie choroby
 16. zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych
 17. inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby
 18. przejmowanie od członków rodzin/opiekunów faktycznych wsparcia/opieki nad osobą niesamodzielną na czas niezbędny do zrealizowania przez nich potrzeb i zadań życiowych
 19. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów

 

Usługi opiekuńcze świadczone mogą być w dni robocze (tj. poniedziałek – sobota), niedzielę  i święta, w godzinach 07:00-21:00, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Zamawiający będzie ustalał z Oferentem na bieżąco harmonogram oraz zakres usług opiekuńczych, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

 

Warunki płatności: Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych godzin i stawki za godzinę zegarową usługi po dokonaniu odpowiednich potrąceń wymaganych przepisami ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości obciążającej Wykonawcę.

III. Dodatkowe Informacje:

 1. Usługi mogą  być realizowane wyłącznie przez osobę, która uzyska akceptację
 2. Usługi powinny być realizowane w maseczce, rękawiczkach i fartuchu zapewnionym przez Wykonawcę   
 3. Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji usług będą zobowiązane do zapoznania się z Kodeksem etycznym obowiązującym w GOPS oraz jego stosowania
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

IV. Okres realizacji zlecenia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

V. O udzielenie zlecenia ubiegać się mogą wykonawcy:

a) w przypadku osób fizycznych spełniające następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia lub doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych
 2. Znajomość języka polskiego
 3. wykształcenie minimum podstawowe
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 6. stan zdrowia pozwalający na realizację usług opiekuńczych

b) w przypadku prowadzących działalność gospodarczą spełniający następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia lub doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych
 2. Dysponują kadrą do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami (kadra powinna spełniać warunki takie jak wymogi podane powyżej u osób fizycznych)
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Oferty osób niespełniających w/w wymagań zostaną odrzucone

VI. Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 2. doświadczenie w pracy z osobami starszymi

VII. Informacja o dokumentach, jakie Oferent ma dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia   warunków udziału w postępowaniu:

 1. formularz ofertowy określony w załączniku nr 1 do zapytania
 2. oświadczenia określone w załączniku nr 2 (dotyczy osób fizycznych składających ofertę) do zapytania tj:
  1. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  2. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3.  podpisane oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych o podobnych charakterze, tj. faktyczną realizację. Dokumenty  będą stanowiły podstawę do weryfikacji kryterium doświadczenia. Kryterium to będzie potwierdzane na podstawie przedstawionych dokumentów np. świadectw pracy, potwierdzeń realizacji, rekomendacji, zaświadczeń  itp.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności w zakresie doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub/ i osobami starszymi.

VIII. Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 czerwca 2022 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl
 2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Na wniosek oferent otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia oferty
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r. godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

IX. Sposób przygotowania oferty:

 1. Treść oferty powinna zawierać co najmniej informacje określone w formularzu ofertowym. Wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, techniką trwałą. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
 3. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez oferenta, muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania oferenta.
 4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby podpisującej ofertę.
 5. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi oferent.
 6. Zapytanie ofertowe należy złożyć:
  1. w formie papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

 

  Świadczenie usług opiekuńczych - oferta

  Nr sprawy GOPS. SKO 260.92.2022

  Nie otwierać przed: 15 czerwca 2022 r. godz. 13:30

 

 1. w formie elektronicznej jako skan oferty z podpisem Oferenta  wraz z wymaganymi dokumentami na adres mailowy: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl z zastrzeżeniem, że dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15.06.2022 r godz. 12:00

 

X. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Obliczenie ceny.

 1. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). W przypadku osób fizycznych Zamawiający dokona odpowiednich potrąceń wymaganych przepisami ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości obciążającej Wykonawcę.
 2. Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską i wymagającą obligatoryjnych wyjaśnień, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

 1. Cena = 80 %.
 2. Doświadczenie = 20%

 

Ad. 1. Kryterium – cena – (80% - 80 pt.)

Sposób obliczania:

 

Oferta z najniższą ceną

---------------------------------------- x 80 pkt

oferta badana

 

Ad.2 – Kryterium doświadczenie

W ramach tego kryterium Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w następujący sposób:

 - doświadczenie powyżej 3 lat – 20 pkt

 - doświadczenie powyżej 2 lat – 10 pkt

 - doświadczenie powyżej 1,5 roku  – 1 pkt

 - doświadczenie poniżej 1,5 roku – 0 pkt

 

Dokonanie oceny ofert nastąpi poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w w/w kryteriach, a ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

XIII. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Oferentami

 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje oferenci przekazują zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl
 2.  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez oferenta domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się oferenta z tym pismem.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

XIV. Inne Informacje

 1. Oferenci, których oferta nie zostanie wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.
 2. O wynikach zapytania ofertowego oferenci zostaną poinformowani elektronicznie.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wzór „Formularza ofertowego” stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy cena oferty przekracza budżet Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione z tego powodu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego
 8. Oferent zobowiązuje się w toku realizacji zamówienia do bezwzględnego stosowania Wytycznych (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, jeśli dotyczy przekroczenie tego limitu uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z Wykonawcą).
 9. Oferent zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście zrealizował.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia.
 11. Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również Oferenta oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zmiany warunków umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminów realizacji poszczególnych usług oraz całości zamówienia, jeśli zmiany te będą wynikały ze zmian w Projekcie lub będą korzystne dla Zamawiającego.

 

XV. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych biorących udział w postępowaniu

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu wyłonienie wykonawcy usługi. Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby  i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops|michalowice.pl| |iodo.gops|michalowice.pl

 

XVI. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 wzór oświadczeń

Załączniki

Data publikacji: 07.06.2022 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2022 15:12
Wyświetleń: 53
Opublikował: Dorota Zglińska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Zglińska