Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
19.08.2020 13:00

GOPS.SAiK.261.01.2020

8
ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Gmina Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

 

Termin otwarcia ofert:  27.08.2020 r. godz.12:30

 

Ogłoszenie dostępne również pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/243

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu usługi opiekuńcze i asystenckie Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 załącznik nr 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 załącznik nr 2 do ogłoszenia - istotne postanowienia umowy Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 3.Załącznik nr 3a do IWZ_wykaz osób_1-4 Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 4.Załącznik nr 3b do IWZ_wykaz osób_5-6 Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 5.Załącznik nr 4 do IWZ_formularz ofertowy 18.10.2020 Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 6.Zał_nr_5_do_IWZ_oświadczenie 18.08.2020 Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50 Zał_nr_4_do_IWU_umowa Powierzenia danych osobowych Data publikacji: 19.08.2020 14:50, data modyfikacji: 19.08.2020 14:50