Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.08.2020 17:22

GOPS. SAiK.260.166.2020

5
Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na na realizację usługi teleopieki w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

Gmina Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na zapewnieniu kompleksowej usługi w zakresie teleopieki dla 40 Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

 

Termin otwarcia ofert:  31.08.2020 r. godz.14:30

 

Ogłoszenie dostępne również pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1186

Załączniki

zapytanie ofertowe teleopieka Data publikacji: 24.08.2020 17:23, data modyfikacji: 24.08.2020 17:23 załącznik nr 1 - formularz ofertowy teleopieka Data publikacji: 24.08.2020 17:23, data modyfikacji: 24.08.2020 17:23 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy Data publikacji: 24.08.2020 17:23, data modyfikacji: 24.08.2020 17:23 wzór umowy powierzenia danych osobowych Data publikacji: 24.08.2020 17:23, data modyfikacji: 24.08.2020 17:23