Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
621

GKPiRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

Osoby zainteresowane pomocą, konsultacjami lub wsparciem mogą skontaktować się z jej członkami osobiście lub telefonicznie tel. 22 758-28-22 w godzinach dyżurów komisji w czwartki w godz. 17:00-19:00.

Adres: Nowa Wieś, ul. Główna 52A

 

Do zadań Komisji należy:

 1. inicjowanie działań w celu:
  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
  • zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
  • przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
  • kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
  • złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 3. prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej możliwości form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,
 4. udzielanie informacji dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,
 5. współpraca z policją, pomocą społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,
 6. wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Michałowice,
 7. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,
 8. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 9. realizacja procedury "Niebieskie Karty",

Szczegółowy zakres działania , zasady oraz organizację pracy Komisji określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice Nr 275/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Skład Komisji został określony Zarządzeniami: Nr 7/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 stycznia 2013 roku oraz Nr 45/2015 z dnia 23 marca 2015r. oraz Zarządzenie Nr 242/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Komisja pracuje w następującym składzie:

 • Jadwiga Jodłowska - przewodnicząca ,
 • Bogdan Urban
 • Marek Adamiak
 • Magdalena Krajnik Partyka - Olszewska
 • Piotr Mikusek
Podobne tematy: GKRPA