Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
08.03.2021 16:56

GOPS SKO.260.21/2021

25
ZAPYTANIE OFERTOWE o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na organizację transportu Uczestników Projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” w obydwie strony pomiędzy miejscem ich zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice a Dziennym Domem Senior + w Komorowie
Termin otwarcia ofert upłynął: 15.03.2021 godzina: 11:15

 

Gmina Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi transportowej polegającej na przewozie w obydwie strony od 1 do 5 osób z terenu Gminy Michałowie z miejsca ich zamieszkania do Dziennego Domu Senior + w Komorowie

Usługa będzie realizowana na rzecz Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2, pkt.1 ust.1 PZP oraz zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie dostępne jest również w bazie konkurencyjności pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34293

 

Termin składania ofert:  15 marca 2021 r. godz. 11:00

Załączniki

Data publikacji: 08.03.2021 16:56
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2021 16:56
Wyświetleń: 25
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk