Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
16.02.2021 09:09

GOPS 260.243/2020

16
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 26.02.2021 godzina: 12:30

 

Gmina Michałowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług opiekuńczych dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Załączniki

Data publikacji: 16.02.2021 09:11
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2021 09:11
Wyświetleń: 16
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk