Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.07.2021 13:53

GOPS.SKO 260. 111/2021. Zapytanie ofertowe o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto na realizację usług całodobowej opieki wytchnieniowej

74
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opieki wytchnieniowej w mieszkaniu chronionych pełniącym funkcje mieszkania wytchnieniowego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej, w łącznym wymiarze 54 dni (łącznie 1296godzin) Pobyty w mieszkaniu liczone są w dniach w maksymalnym wymiarze 14 dni kalendarzowych. Usługa rozpoczyna się w dniu wskazanym przez GOPS pomiędzy godziną 10.00 a 13.00 a kończy się do godz. 12.00. Usługa świadczona jest całodobowo od momentu przyjęcia do zakończenia pobytu osoby z niepełnosprawnością w dni robocze oraz dni wolne od pracy w tym święta. W uzasadnionych przypadkach mogą mieć miejsce przerwy w realizacji usług o ile stan zdrowia i poziom samodzielności osoby na to pozwalają. W takiej sytuacji decyzje każdorazowo podejmuje dyrektor GOPS lub osoba przez niego wskazana.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto
na realizację usług całodobowej opieki wytchnieniowej

 

Zamawiający – Gmina Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-

595, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usług całodobowej opieki wytchnieniowej współfinasowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Michałowice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (zwany dalej „Zamawiającym”).

 

Adres Zamawiającego: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (05-816) Michałowice nr tel. 22 350 91 20, nr faks 22 350 91 21, (e-mail): sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl; www.gops.michalowice.pl  

II. Przedmiot zamówienia:

KOD CPV:

85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opieki wytchnieniowej w mieszkaniu chronionych pełniącym funkcje mieszkania wytchnieniowego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej, w łącznym wymiarze 54 dni (łącznie 1296godzin) Pobyty w mieszkaniu liczone są w dniach w maksymalnym wymiarze 14 dni kalendarzowych. Usługa rozpoczyna się w dniu wskazanym przez GOPS pomiędzy godziną 10.00 a 13.00 a kończy się do godz. 12.00. Usługa świadczona jest całodobowo od momentu przyjęcia do zakończenia pobytu osoby z niepełnosprawnością w dni robocze oraz dni wolne od pracy w tym święta. W uzasadnionych przypadkach mogą mieć miejsce przerwy w realizacji usług o ile stan zdrowia i poziom samodzielności osoby na to pozwalają. W takiej sytuacji decyzje każdorazowo podejmuje dyrektor GOPS lub osoba przez niego wskazana.

Usługi obejmują: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i opiece higienicznej w szczególności:

1. pomoc w codziennym funkcjonowaniu osoby w mieszkaniu, w tym:

 1. realizowanie niezbędnych zakupów, 
 2. słanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej
 3. pomoc w gotowaniu, gotowanie lub przynoszenie obiadów z uwzględnieniem zalecanej diety
 4. utrzymanie czystości mieszkania i sprzętu znajdującego się w mieszkaniu e. wynoszenie śmieci
 5. utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie osoby (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik)
 6. w razie potrzeby pranie odzieży, bielizny pościelowej, prasowanie 
 7. utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych

2. pomoc lub towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, w tym:

a. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych
b. pomoc utrzymaniu higieny: mycie ciała, mycie głowy, kąpiel, czesanie, obcinanie paznokci,
c.  golenie
d. układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
e. czyszczenie protez zębowych
f. zmiana bielizny osobistej
g. zmiana pieluch
h. pomoc w ubieraniu się
i. pomoc w spożywaniu posiłków

3. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń

4. oklepywanie

5. stosowanie okładów i kompresów

6. pomoc w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza

7. mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.

8. pielęgnacja zalecona przez lekarza, która stanowi uzupełnienie pielęgniarskiej opieki środowiskowej

9. jeśli zajdzie konieczność umówienie wizyt lekarskich oraz towarzyszenie osobie podczas wizyt, 

10. realizacja recept lekarskich jeśli zajdzie konieczność

11. podtrzymywanie psychofizycznej sprawności, m.in. wychodzenie na spacery

12. pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych

13. czynności dotyczące w zagospodarowaniu czasu wolnego i zapewnienia kontaktów z otoczeniem, m.in. dotrzymywanie towarzystwa

14. inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby. 

 

W ramach zamówienia Oferent jest zobowiązany zapewnić personel świadczący usługi opieki wytchnieniowej, który stanowić będą:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi w zakresie  adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością
 2. osoby przynajmniej z wykształceniem średnim posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy/opiece nad osobą z niepełnosprawnością

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji kwalifikacji personelu na każdym etapie realizacji umowy a Oferent w przypadku zmiany osób skierowanych przez niego do realizacji usługi zobowiązuje się do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych kwalifikacji przez te osoby.

 

 1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 r.

 

 1. Informacje o sposobie rozliczania  

Wynagrodzenie za realizacje usługi- miesięczne. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych godzin i stawki za godzinę zegarową usługi. 

 

 1. O udzielenie zlecenia ubiegać się mogą osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia i doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych
 2. Dysponują kadrą do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w ust. 2 za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia minimum 3 osoby posiadające wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca wypełnia formularz – wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia i dołącza dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 6. W przypadku dołączania do oferty kopii dokumentów osoba uprawniona do podpisania oferty winna poświadczyć ją za zgodność z oryginałem. 
 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 8. Oferta Wykonawcy, który nie spełni określonych wyżej warunków zostanie odrzucona z udziału w postępowaniu.

 

 1. Informacja o dokumentach, jakie Oferent ma dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  1. formularz ofertowy określony w załączniku nr 1 do zapytania
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określone w załączniku nr 2 do zapytania
  3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych załącznik nr 3 do zapytania,
  4. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
  5. oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawcy i zamawiającego, załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2021 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl
  2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
  3. Na wniosek oferent otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia oferty
  4. .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2021 r. godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Treść oferty powinna zawierać co najmniej informacje określone w formularzu ofertowym. Wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, techniką trwałą. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
  3. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez oferenta, muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się bezpieczny podpis elektroniczny , podpis kwalifikowany lub własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania oferenta.
  4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby podpisującej ofertę. 
  5. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi oferent.
  6. Zapytanie ofertowe należy złożyć:
   1. w formie papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Świadczenie usług całodobowej opieki wytchnieniowej

Nr sprawy GOPS. SKO. 260.111.2020

Nie otwierać przed: 02.08 2021 r. godz.12:30

 

 1. w formie elektronicznej jako skan oferty z podpisem Oferenta lub dokumenty podpisane elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami na adres mailowy: sekretariat@gops.michalowice.pl z zastrzeżeniem, że dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r godz. 12:00

 

 1. Termin związania ofertą  

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Obliczenie ceny.
 1. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). Powinna to być kwota brutto za godzinę pracy opiekuna od której Zamawiający w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną dokona odpowiednich potrąceń wymaganych przepisami ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską i wymagającą obligatoryjnych wyjaśnień, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena = 100 %.

 

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Oferentami
  1) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje oferenci przekazują zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@gops.michalowice.pl  

2)  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez oferenta domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się oferenta z tym pismem.

4) Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami: 

 • W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Paweł Sieńkowski: 22 350 91 09, e-mail:

p.sienkowski@gops.michalowice.pl

 • W zakresie przygotowania i złożenia oferty pani Jolanta Nowak  22 350 91 28, e-mail. j.nowak@gops.michalowice.pl 

 

 1. Inne Informacje
  1. Oferenci, których oferta nie zostanie wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.
  2. O wynikach zapytania ofertowego oferenci zostaną poinformowani elektronicznie. 
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wzór „Formularza ofertowego” stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  4. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów. 
  7. W przypadku, gdy cena oferty przekracza budżet Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione z tego powodu. 
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego 
  9. Oferent zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście zrealizował.
  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 
  11. Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również Oferenta oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy również zmiany warunków umowy w zakresie dotyczącym podwyższenia liczby realizowanych godzin usług oraz kwoty maksymalnie do 50% wartości przedmiotu umowy.

 

 1. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych biorących udział w postępowaniu Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu wyłonienie wykonawcy usługi. Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby  i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops@michalowice.pl

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:
  1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
  4. Załącznik nr 4 wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia
  5. Załącznik nr 5, oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawcy i zamawiającego

Dyrektor GOPS

Załączniki

Data publikacji: 21.07.2021 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2021 13:53
Wyświetleń: 74
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki