Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
23.04.2021 13:50

GOPS. SKO 62.2021

49
ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin otwarcia ofert upłynął: 04.05.2021 godzina: 12:00

Reguły, dnia 23 kwietnia 2021r.

Numer sprawy: GOPS. SKO 62.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł

 

 1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający Gmina Michałowice NIP 534 -24-80-595, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (zwany dalej „Zamawiającym”).

Adres Zamawiającego:

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (kod pocztowy 05-816) Michałowice

Nr. tel. 22 350 91 20, nr fax 22 350 91 21,

(e-mail): sekretariat@gops.michalowice.pl  url: www.gops.michalowice.pl

Zaprasza do udziału w postepowaniu na Opracowanie dokumentu pn.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026” i raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za lata 2014-2020

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Sporządzenie raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za lata 2014-2020
 2. Opracowanie dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026”. spójnego z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (krajowymi, wojewódzkimi) oraz strategiami i programami lokalnymi.

W ramach zamówienia Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem, zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi obowiązującymi w naukach społecznych. Wymaga się w działaniach i badaniach podejścia zarówno jakościowego jak i ilościowego oraz zastosowania metod partycypacyjnego sposobu realizacji zadania (w tym przeprowadzenia: badań także z udziałem mieszkańców oraz przeprowadzenia warsztatów strategicznych). Zadaniem oferenta w odniesieniu do opracowania dokumentu strategii będzie: będzie pozyskanie danych, przeprowadzenie badań, pogłębienie i analiza zebranych danych, sporządzenie raportu z badań oraz prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki badań, przygotowanie dokumentu strategicznego, przygotowanie prezentacji multimedialnej dokumentu wsparcie w procesie konsultacji dokumentu, ustanowienie osoby koordynującej zadanie.

Dokument Strategiczny powinien zawierać w szczególności:

 1. diagnozę sytuacji społecznej;
 2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią;

określenie:

a) celów strategicznych projektowanych zmian,

b) kierunków niezbędnych działań,

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,

d) wskaźników realizacji działań.

powinien składać się z:

 1. części analityczno – wprowadzającej uwzględniającej uzyskane dane, czytelne wykresy, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju;
 2. części strategicznej zawierającej główne problemy Gminy Michałowice wynikające z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron w zakresie analizowanych sfer społecznych. Wizję jako cel generalny Strategii wyznaczający kierunki celów strategicznych i operacyjnych;

Raport oraz dokument strategiczny powinny zostać przygotowane z zastosowaniem zasad dostępności dokumentu. Dokument powinien być przekazany w postaci elektronicznej (plik pdf i word) wraz z prezentacją multimedialną dokumentów oraz w wersji papierowej.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15 października 2021 r.

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Termin Ofertę należy złożyć do dnia 4 maja 2021 r. godz. 12:00
 2. Miejsce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, Al. Powstańców Warszawy 1.
 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

 1. Cena = 60 %.
 2. Doświadczenie = 40%

 

Ad. 1. Kryterium – cena – (60% - 60 pkt.)

Sposób obliczania:

Oferta z najniższą ceną

---------------------------------------- x 60 pkt

oferta badana

Ad.2 – Kryterium doświadczenie i planowany sposób realizacji 40% =40 punktów

W ramach tego kryterium Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w następujący sposób:

 - doświadczenie w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w tym opracowania strategii rozwiazywania problemów społecznych. Zamawiający przyzna punkty za realizację usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. opracowanie dokumentów strategicznych, bądź prowadzenie projektów związanych z opracowaniem dokumentów będących strategiami rozwiązywania problemów społecznych w rozumieniu ustawy przyjętymi przez rady gmin w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Ocenie będzie podlegało doświadczenie koordynatora jak i firmy.

Dokonanie oceny ofert nastąpi poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w w/w kryteriach, a ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

 1. Termin otwarcia ofert
 1. Maja 2021
 1. Warunki płatności

Przelew w terminach i na zasadach wynikających z  umowy

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Jolanta Nowak j.nowak@gops.michalowice.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
 2. Ofertę można złożyć w formie tradycyjnej (papierowej) na adres Zamawiającego: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (kod pocztowy 05-816) Michałowice lub w formie elektronicznej jako skan z podpisem oferenta wraz z wymaganymi dokumentami na adres mailowy: sekretariat@gops.michalowice.pl lub jako dokument elektroniczny zaopatrzony podpisem elektronicznym
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze ofert w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
 2. Informacja o dokumentach, jakie Oferent ma dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  1. formularz ofertowy określony w załączniku nr 1 do zapytania wraz z załącznikami do oferty;

2)

 1. Inne Informacje
 1. Oferenci, których oferta nie zostanie wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
 3. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy cena oferty przekracza budżet Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione z tego powodu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

15. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych biorących udział w postępowaniu

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu wyłonienie wykonawcy usługi. Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops|michalowice.pl| |iodo.gops|michalowice.pl

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/Załącznik_nr_1_do_zapytania.pdf

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/Załącznik_1_(2).pdf

https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/Załącznik_2_.pdf

 

 

Dyrektor GOPS

Iwona Radzimirska          

Data publikacji: 23.04.2021 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2021 11:16
Wyświetleń: 49
Autor: ZAPYTANIE OFERTOWE
Opublikował: Paulina Jasińska-Figiel
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Jasińska-Figiel