Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
21.01.2019 10:29

rekrutacja do Dziennego Domu Senior+

10

GOPS Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu naboru do Dziennego Domu Senior+[nbsp] w Komorowie ul. Ceglana .


Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Michałowice, nieaktywnych zawodowo[nbsp] w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

GOPS Gminy Michałowice informuje o rozpoczęciu naboru do Dziennego Domu Senior+ w Komorowie ul. Ceglana .

Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Michałowice, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom zapewnia wsparcie 30 seniorom przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" obejmuje:

  1. usługi socjalne i opiekuńcze w tym: jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki,
  3. usługi kulturalno-oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,
  4. usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną gimnastyka, taniec,
  5. usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,
  6. terapia zajęciowa m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
  7. usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym

Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę , o którym mowa w ustawie o pomocy społecznje tj.1402zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1056zł w przypadku osób w rodzinie.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, poprzeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Rekrutację prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje są dostępne u pracownika socjalnego - pani Anety Świątko pod numerem telefonu 022350 91 67 lub 533012565

Szczegółowe zasady naboru określa regulamin rekrutacji Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Dziennego Domu Senior+ powinny złożyć wypełniony : wniosek o przyjęcie do DDSenior+ oraz kwestionariusz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Dziennego Domu Senior+ w uzasadnionych przypadkach również informację o stanie zdrowia

szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu Senior+

Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje:

  1. osób, których stan zdrowia wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym osób leżących,
  2. osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
  3. osób, u których stwierdzono zmiany psychoorganiczne.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020