Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
87

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji
i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
 • organizowanie kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020

Program przeciwdziałanie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r.w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 października 2011roku.

 

Na dzień 31.05.2018 r. w skład Zespołu wchodzą:

 • Edyta Żaczkiewicz (Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Gminy Michałowice)-przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Małgorzata Pietrusiak (Komendant Komisariatu Policji Michałowice z siedzibą w Regułach)
 • Teresa Bednarek ( NZOZ Arka w Komorowie)
 • Dorota Nizioł (Przychodnia Lekarska Zdrowie w Komorowie)
 • Bożena Czwarno (NZOZ Res-Med.40 w Michałowicach)
 • Ewa Pius (Zespół Szkół w Michałowicach)
 • Jadwiga Jodłowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
 • Anna Laszuk - Chludzińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie)
 • Grażyna Nyc – (Sąd Rejonowy Pruszków)
 • Katarzyna Wiśniewska – (Zespół Ośrodków Wsparcia Piastów)
 • Anna Goleniewska – (Stowarzyszenie Salutaris)