Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
23.03.2020 10:50

Zaproszenie do udziału Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

41
W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu "Opieka wytchnieniowa -edycja 2020r", realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

- dzieckiem z niepełnosprawnością,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

- miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnoscią

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program

W tegorocznej edycji Programu limit godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego jest 240 godzin.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 30 marca 2020r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie przez Gminę Michałowice o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2020”.

Osoby wskazane do kontaktu : Aneta Świątko 22 350 91 67

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej