Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
31.12.2020 11:00

Tytuły „Wolontariusz Roku 2020” przyznane

48
Z okazji Dnia Wolontariusza Pani Wójt Gminy Michałowice przyznała 13 wyróżnień indywidualnych oraz 2 grupowe wyróżnienia „Wolontariusz Roku 2020”. Wyróżnienia zostały przyznane szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom działającym na rzecz osób, instytucji i organizacji z terenu Gminy Michałowice na podstawie zgłoszeń złożonych przez 8 podmiotów.

Wyróżnienia otrzymali :

w kategorii  „wyróżnienia  indywidualne”  

Wolontariusze zgłoszeni przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

Zuzanna Sieczka – wolontariuszka przepracowała 54,5 godziny, biorąc udział w wydarzeniach takich jak – „Szkoła pamięta”, festiwale i pikniki organizowane przez Urząd Gminy, uczestnicząc jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pracując na rzecz biblioteki oraz świetlicy szkolnej. Ponadto organizowała grę terenową „Pęcice 44” imprezę mikołajkową dla dzieci z Domu Dziecka oraz zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku. Jej praca miała istotny wpływ na pozytywne postrzeganie uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. Zadania wykonywane przez Zuzannę istotnie wpłynęły na promocję szkoły i gminy w środowisku lokalnym. Swoją wzorową postawą, rzetelnością i sumiennością oraz otwartością na potrzeby innych ludzi w realizacji powierzonych zadań szerzyła ideę wolontariatu wśród dzieci i rówieśników oraz pokazywała jak można działać na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Lena Sosnowska - wolontariuszka przepracowała ponad 40 godziny, biorąc udział w wydarzeniach takich jak – „Szkoła pamięta”, festiwale i pikniki organizowane przez Urząd Gminy, uczestnicząc jako wielokrotny wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pracując na rzecz biblioteki oraz świetlicy szkolnej. Ponadto organizowała imprezę mikołajkową dla dzieci z Domu Dziecka oraz zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku i wykonywała kartki świąteczne dla seniorów przebywających w domach opieki. Jej praca miała istotny wpływ na pozytywne postrzeganie uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. Zadania wykonywane przez Zuzannę istotnie wpłynęły na promocję szkoły i gminy w środowisku lokalnym. Swoją wzorową postawą, rzetelnością i sumiennością oraz otwartością na potrzeby innych ludzi w realizacji powierzonych zadań szerzyła ideę wolontariatu wśród dzieci i rówieśników oraz pokazywała jak można działać na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Wolontariuszki zgłoszone przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach

Liliana Pigiel – jest uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Wolontarystycznie przepracowała 18 godzin, informując nieobecnych kolegów na temat materiału omawianego podczas lekcji, czy zadanej pracy domowej. Do wszystkich powierzonych jej zadań podchodzi rzetelnie i odpowiedzialnie. Najwięcej godzin przepracowała w klasach „0”, gdzie była wsparciem dla dzieci oraz kadry pedagogicznej również podczas nauczania zdalnego. Z własnej inicjatywy podejmuje szereg inicjatyw społecznych. Charakteryzuje się dużą otwartością na innych uczniów, co sprawia, że koledzy i koleżanki wiedzą, że mogą liczyć na jej pomoc

Aleksandra Burchard- jest uczennicą klasy VIII przepracowała woluntarystycznie blisko 40 godzin, Brała udział  w takich akcjach jak bieg „Lasy nad Utratą”, wyprzedaż garażowa, Dzień Niepodległości, akcja gminnego sprzątania świata, pomagała w zbiórkach karmy dla zwierząt oraz organizowaniu paczek dla dzieci z domu dziecka, systematycznie pomaga w świetlicy szkolnej. Ola jest osobą bezinteresowną i niesamowicie pracowitą, w szkole każdy wie ,że może się do niej zwrócić o pomoc.

Wiktor Wall – jest uczniem klasy VISzkoły Podstawowej w Michałowicach i jako wolontariusz przepracował ponad 100 godzin. Brał udział w zbiórkach szkolnych na rzecz mieszkańców MONARU, Domu dziecka oraz schroniska dla zwierząt. Prowadził zabawy dla dzieci w klasach „0” oraz był pomocny podczas zajęć skierowanych do uczniów słabiej radzących sobie z nowym materiałem. Ponadto pomagał podczas sprzątania akcji sprzątania Michałowic oraz w opiece na półkoloniach. Wiktor jest aktywnym wolontariuszem. Wielokrotnie sam wychodził z inicjatywą pomocy nauczycielom. Swoją postawą szerzy ideę wolontariatu wśród kolegów i koleżanek. Inni wolontariusze oraz kadra pedagogiczna chętnie współpracują z Wiktorem i cenią jego pracowitość.

Wolontariusze zgłoszeni przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Julia Szpineta – Wolontarystycznie aktywna od 10 lat, najpierw jako uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, obecnie jako studentka Szkoły głównej Handlowej. Prowadzi korepetycje z jez. angielskiego, japońskiego oraz hiszpańskiego dla uczniów z ZSO Komorów oraz placówek z ternu Gminy Michałowice. Dzięki zajęciom prowadzonym przez Julię, uczniowie z mniej zamożnych środowisk mieli możliwość nauki na miejscu.

Sylwia Karolska – jako wolontariusz przepracowała około 200 godzin. W czasie pandemii pomagała uczniom i nauczycielom w komunikacji on-line. Pomagała zakładać konta na komunikatorach, rozwiązywała problemy techniczne i informatyczne. Ponadto prowadziła korepetycje dla uczniów z terenu Gminy Michałowice. Pomagała przy organizacji festynów, wspierała swoją pracą Stowarzyszenie ABC, Koło Gospodyń oraz brała udział w akcji „Podziel się z Sąsiadem”. Jest otwarta i chętne na pomoc w różnych zadaniach.

Maja Ogonowska – jako wolontariusz przepracowała ponad 200 godzin. Brała udział w wydarzeniach takich jak festyny organizowane w Dziennym  Domu Seniora przez Koło Gospodyń Wiejskich, inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie Zielono mi oraz m  Zarząd Osiedla Komorów, pomagała w akcji Podziel się z Sąsiadem, organizowała i prowadziła  kawiarenki charytatywne, pomagała w akcjach szkolnych zbierania dla misji afrykańskich oraz dla schronisk dla zwierząt w Milanówku , pomagała w klasach „0”  czytając dzieciom i prowadzą kółko plastyczne dla młodszych dzieci w szkole pod nadzorem nauczyciela.

Wolontariusze zgłoszeni przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków

Martyna Struś – jest druhną w Hufcu Prószków, jako wolontariusz wiele godzin przepracowała w ramach akcji „Pruszków i Piastów szyje maseczki” jako organizatorka i osoba szyjąca. Druhna zaplanowała i przeprowadziła wydarzenie „imieniny Zucha” dla ponad 150 dzieci z klas 1-3 uczniów Szkół Podstawowych z powiatu Pruszkowskiego, w tym gminy Michałowice. Martyna bardzo pomaga przy organizacji pracy Hufca Pruszków, bierze aktywny udział w życiu społecznym organizacji oraz lokalnej społeczności.

Daniel Dymek –prowadzi drużynę harcerską  w Hufcu Pruszków.  Z inicjatywy Daniela  powstała akcja HTTP – Harcerski Team Technicznej Pomocy, której celem jest zbiórka nieużywanego sprzętu elektronicznego od mieszkańców powiatu. Team naprawia i dostosowuje do użyteczności a następnie we współpracy ze szkołami dostarcza do uczniów potrzebujących sprzętu komputerowego, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii i nauczania zdalnego.  Druh Daniel odpowiada, za  prowadzenie dokumentacji fotograficznej  Hufca. Jest osobą charyzmatyczną i pociągającą za sobą ludzi. Wykazuje wiele własnej inicjatywy w działaniach  skierowanych na  pomoc innym i społeczności lokalnej.

Wolontariusz zgłoszony przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Komorowie

Zatorski Stefan – Pan Stefan prowadzi sprawy finansowe koła nr 1 w Komorowie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Współpracuje z Oddziałem terenowym, organizuje imprezy koła, takie jak wycieczki, spotkania okolicznościowe. Jako wolontariusz przepracował około 40 godzin.

Wolontariuszki zgłoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Michałowice

Beata Pawełczyńska – była uczestnikiem akcji „uszyj maseczkę dla sąsiada” w ramach której, w kwietniu 2020r., uszyła 125 maseczek dla opiekunów osób zależnych i niepełnosprawnych. Pani Beata jest osobą niezwykle wrażliwą i otwartą na potrzeby ludzi potrzebujących i społeczności lokalnej.

Lilianna Łabuda – pracowała jako wolontariusz w trakcie półkolonii w Granicy organizowanych przez GOPS Michałowice w okresie 17-28.08.2020, gdzie była wsparciem dla wychowawców w prowadzeniu zajęć oraz pomagała przy zajęciach dla określonej grupy dzieci. W tym czasie przepracowała wolontarystycznie 60 godzin. Jej zaangażowanie, kreatywność oraz otwartość były pomocne każdemu, kto potrzebował wsparcia oraz stanowiły wspaniały przykład dla młodszych uczestników.

Julia Orzeszek - pracowała jako wolontariusz w trakcie półkolonii w Granicy organizowanych przez GOPS Michałowice w okresie 17-28.08.2020, gdzie była wsparciem dla wychowawców w prowadzeniu zajęć oraz pomagała przy zajęciach dla grupy dzieci. W tym czasie przepracowała wolontarystycznie 54 godziny. Jej zaangażowanie, kreatywność oraz otwartość były pomocne każdemu, kto potrzebował wsparcia oraz stanowiły wspaniały przykład dla młodszych uczestników. Swoją postawą zachęcała młodsze dzieci do uczestnictwa w zajęciach.

 

W kategorii „wyróżnienia grupowe”

Grupa wolontariuszy zgłoszona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa”.

Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny z Komorowa” (33 osoby) – grupa przeprowadziła akcję pomocową dla mieszkającej w Komorowie ubogiej rodzinie przygotowując 12 paczek z różnymi artykułami pierwszej potrzeby (żywność, ubrania, środki czystości, artykuły higieniczne) na kwotę 1500 zł. Członkinie Koła z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowały gotowe dania świąteczne dla mieszkańców będących pod opieką GOPS. Dokonały zbiórki finansowej na zakup keyborda dla 8 letniego dziecka z rodziny dotkniętej ubóstwem. Podejmowały się współpracy przy organizacji wydarzeń organizowanych w ramach dotacji gminnych, takich jak: warsztaty taneczne i artystyczne, nordic walking, wycieczki rowerowe (przygotowanie i sprzątanie sali po wydarzeniach, dystrybucja plakatów, koordynacja i przygotowanie działań, obsługa fotograficzna, promocja wydarzeń w mediach społecznościowych). (Grupa wykonała ponad 106 godzin pracy woluntarystycznej).

Grupa zgłoszona przez  Sołtysa Michałowic Wsi Pana Tomasza Malinowskiego 

Małżeństwa:  Państwa Aleksandry i Tomasza Sierakowskich i Państwa Hanny i Witolda Osadca – oba małżeństwa są zaangażowane w akcje budowy boulodromu, która trwa od początku tego roku do chwili obecnej. Woluntariusze przeprowadzili liczne rozmowy w tej sprawie m.in. z Radną Adrianą Król-Popiel, Sołtysem Tomaszem Malinowskim, Wydziałem ds. Ochrony Środowiska w Gminie oraz bezpośrednim wykonawcą. Uczestniczyli w licznych wizjach lokalnych na miejscu budowy oraz miejscach zakupu niezbędnego kruszcu. Wykonali urządzenia do zabawy dla dzieci, ławeczki oraz nasadzili krokusy i narcyzy wokół boulodromu. Zrealizowali treningi dla chętnych mieszkańców naszej gminy. Rozreklamowali dyscyplinę w Internecie informując o treningach. Stworzyli specjalne forum internetowe. Dołożyli brakujące środki finansowe na budowę boulodromu w wysokości ponad trzy tysiące złotych, dodatkowo pokryli całkowite koszty dwóch gier dla dzieci oraz trzech ławeczek, które na stałe zostaną umiejscowione przy boulodromie. Ich praca jest wzorem do naśladowania dla innych mieszkańców. Pokazuje w oczywisty sposób, że marzenia się spełniają i że warto być cierpliwym i konsekwentnym w działaniu. Dzięki ich pracy powstało miejsce do aktywnego, rodzinnego, wielopokoleniowego i sąsiedzkiego spędzania wolnego czasu. Praca tych dwóch małżeństw dała impuls do działania społeczności lokalnej.

 

 

W tym roku z uwagi na stan pandemii nie mogła odbyć się uroczysta Gala Wolontariatu tak jak mieliśmy to w zwyczaju obchodzić w latach ubiegłych. Okolicznościowe dyplomy i upominki zostały dostarczone wolontariuszom do miejsca zamieszkania lub podmiotu  zgłaszającej.

 Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym osobom oraz dziękujemy wszystkim instytucjom za złożone zgłoszenia.