Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
27.01.2023 12:25

SK.110.1.2023 Ogłoszenie o naborze

33
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Michałowice
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor/st inspektor.ds.kadr
 1. Wymiar pracy 1/2 etatu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)1 , 1 w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)
 2. wykształcenie wyższe. : na stanowisko inspektor:1 rok doświadczenie zawodowego, na stanowisko starszy inspektor:3 lata doświadczenia zawodowego,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Mile widziane doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Obowiązkowość, kreatywność, dyspozycyjność i samodzielność.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera MS. Office (środowisko Windows, Excel).
 5. Znajomość przepisów w zakresie:
 1. Kodeksu Pracy .
 2. Ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Ustawy o finansach publicznych
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 2. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
 3. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników ośrodka;
 4. przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór ich realizacji po zatwierdzeniu;
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 6. prowadzenie rejestru wyjść służbowych;
 7. prowadzenie rejestru upoważnień dla pracowników;
 8. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu staży oraz innych instrumentach wspierania pracodawcy;
 9. organizowanie służby przygotowawczej;
 10. czynności związane z prowadzeniem rekrutacji pracowników;
 11. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników;
 12. zapewnienie właściwej realizacji spraw z zakresu BHP;
 13. prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z PPK.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 3. curriculum vitae (życiorys);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o zdolności do czynności prawnych. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego wg wzoru.

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-7, powoduje odrzucenie oferty.

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).

 1. Zatrudnienie planowane

Od miesiąca lutego 2023 r.w wymiarze 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony, lub na czas nieokreślony.

 1. Warunki pracy:
 1. usytuowanie stanowiska pracy: na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami i z windą
 2. praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną,
 3. stanowisko wymagające kontaktowania się z innymi stanowiskami.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko inspektora/st. Inspektora ds. kadr ‘’ do dnia 08 lutego 2023 r., godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

 

 1. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

 

Dyrektor GOPS
Iwona Radzimirska

Podobne tematy: #praca #nabór #kadry