Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
05.08.2019 14:35

Rekrutacja do projektu "Klub Świetliki"

9

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Klub Świetliki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Klub Świetliki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 55 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 roku życia, a także 20 opiekunów. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju placówki wsparcia dziennego. Oferta świetlicy zostanie poszerzona, czas jej funkcjonowania wydłuży się do 5 dni w tygodniu. Utworzone zostaną także miejsca dla 16 nowych uczestników. Opieka w placówce w ramach projektu, odbywać się będzie w formie opiekuńczej i podwórkowej.

Dla każdego uczestnika zostanie opracowany plan pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o indywidualną diagnozę. Opieka w formie podwórkowej będzie realizowana w sołectwach, np. na placu zabaw czy dostępnych strefach rekreacji. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego. Elementem projektu jest również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sportowych. Podczas pobytu w świetlicy, możliwy będzie udział np. w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe czy w zajęciach edukacyjnych wyrównujących braki w tym zakresie.

W ramach oferty wsparcia dzieci będą mogły skorzystać m.in. z:

  • · zajęć wspomagających naukę,
  • · konwersacji z j. angielskiego,
  • · zajęć informatycznych,
    · spotkań z matematyką, chemią i fizyką,
    · spotkań i warsztatów tematycznych
  • · wyjść do kina, teatru, muzeum,
  • · kolonii letnich

Ponadto będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Dla rodziców przewidziane są również spotkania w ramach Akademii Dobrego Rodzica wspierające umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowo zaplanowano 6 jednodniowych wycieczek rodzinnych. Ich celem będzie wspieranie integracji, więzi rodzinnych oraz kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie Klub Świetliki oraz dokumentacją zgłoszeniową: deklaracja udziału, formularz zgłoszeniowy, druk oczekiwań, oświadczenie 1, oświadczenie2

plakat

/files/loga/POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS.jpg