Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.06.2019 12:40

Regulamin rekrutacji na "półkolonie z kamerą"

9

Zapraszamy do zapoznania sie z zasadami i terminami naboru na organizowane przez GOPS "półkolonie z kamerą" dla młodzieży w wieku 11-15 lat[nbsp] w terminie od 15-26 lipca 2019.

REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE "półkolonie z kamerą" ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE

 1. Półkolonie organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie od 15-19, 22-26 lipca 2019 roku( od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00), skierowane są młodzieży w wieku 11-15 lat zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice. Zajęcia półkolonijne odbywać się będą w świetlicy w Granicy, ul. Czeremchy 1. Uczestnictwo w półkoloniach możliwe jest wyłącznie przez cały czas trwania półkolonii na podstawie kart kwalifikacyjnych.
 2. Karty kwalifikacyjne wypoczynku dostępne będą: w pokoju nr.7 GOPS na parterze Urzędu Gminy w Regułach od dnia 17.06.2019r.,
 3. Wypełnione i podpisanekarty należy dostarczyćw terminieod 17.06.2019r. do 26.06.2019r. do pokoju nr.7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 4. Informacja o zakwalifikowaniu się na półkolonie zostanie przekazana do dnia 1.07.2019r.,
 5. Kwalifikacja do wypoczynku będzie odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. W pierwszej kolejności kwalifikowana będzie młodzież korzystająca z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ciągu roku od złożenia karty na półkolonie .
  2. Następnie w przypadku większej ilości osób pod uwagę będzie brana liczba form wypoczynku, z której korzysta rodzina w bieżącym roku kalendarzowym finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby korzystające z najmniejszej liczby tego typu wsparcia , będą kwalifikowały się w pierwszej kolejności.
  3. W dalszej kolejności kwalifikowana będzie pozostała młodzież zgodnie z kolejnością wpływu karty kwalifikacyjnej aż do wyczerpania miejsc.
 6. W przypadku złożenia karty niepoprawnie wypełnionej Ośrodek wezwie do uzupełnienia jej w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy rodzic nie dopełni formalności poprzez złożenie uzupełnionej karty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku.